ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานหมู่บ้านท่องเที่ยวบ้านภู ตำบลบ้านเป้า อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

ข่าวและกิจกรรม

7 กุมภาพันธ์ 2562

228

ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานหมู่บ้านท่องเที่ยวบ้านภู ตำบลบ้านเป้า อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานหมู่บ้านท่องเที่ยวบ้านภู ตำบลบ้านเป้า อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรย์บ้านภู1 ที่ สพภ.ให้การสนับสนุนร่วมให้การต้อนรับ

โดยกิจกรรมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านภู1 ตำบลบ้านเป้า อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร คือหนึ่งในตัวอย่างของการสร้างเศรษฐกิจชีวภาพ โดยชุมชนท้องถิ่น (เป็นชุมชนที่ BEDO สนับสนุนการดำเนินงานตั้งแต่ปี 2558)


โดยเป็นการรวมตัวของสมาชิกในชุมชนร่วมในการสร้างกิจกรรมที่อาศัยศักยภาพของคนท้องถิ่น ในการบูรณาการและใช้วัตถุดิบจากทรัพยากรในท้องถิ่นและภูมิปัญญามาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์จากทรัพยากรชีวภาพ เพื่อใช้ในการดูแลสุขภาพและความงาม เพื่อจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการในหมู่บ้าน


ในการมาเยี่ยมชมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ ครั้งนี้ นอกจาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีและคณะ ได้ชม วัฒนธรรมของชาวภูไท ร้านค้าของชุมชน และสินค้าจากทรัพยากรชีวภาพที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ ได้ผลิตขึ้นจากฐานทรัพยากรชีวภาพที่มีอยู่ในชุมชน ผนวกกับองค์ความรู้และภูมิปัญญาเรื่องการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรพื้นบ้านของชาวภูไท


การเข้ามาเยี่ยมชมของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีและคณะในครั้งนี้ เป็นการย้ำถึงรูปธรรมของนโยบายของรัฐบาลในการนำ “ความหลากหลายทางชีวภาพ”และ“ความหลากหลายทางวัฒนธรรม” มาสร้างความได้เปรียบในเชิงแข่งขันให้กับชุมชนท้องถิ่นโดยตรง เนื่องจากอยู่ติดกับฐานทรัพยากรและมีสถานะที่เป็นเจ้าของความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาและยิ่งได้รับการหนุนเสริมให้มีการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาต่อยอดในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์หรือบริการจากความหลากหลายทางชีวภาพจะช่วยให้มีการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน


สำคัญที่สุด คือ สำหรับชุมชนท้องถิ่นแล้ว การลงมาเยี่ยมเยือนของผู้บริหารประเทศนับเป็นเกียรติ เป็นความภูมิใจ เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ แก่ชุมชนท้องถิ่นและเป็นตัวอย่างให้ชุมชนท้องถิ่นอื่นได้หันมาค้นหาทรัพย์แผ่นดินของตนและนำมาพัฒนาใช้สร้างรายได้ในชุมชนของตนเองต่อไป

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)