พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท ของในหลวง รัชกาลที่ 9 : จงทำงานอย่าหยุดยั้ง...

ลิงค์เว็บไซต์หน่วยงาน

28 มกราคม 2562

443

พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท ของในหลวง รัชกาลที่ 9 : จงทำงานอย่าหยุดยั้ง...

"จงทำงานอย่าหยุดยั้ง เพราะงานปลดเปลื้องเราให้หลุดพ้น จากความชั่วร้าย 3 ประการ ความเหนื่อยหน่าย ราคี ตัณหา"

+++++++++++++++++

พระบรมราโชวาทเนื่องในวันรับพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิตจุฬาฯ

เมษายน 2490