ข่าวและกิจกรรม

25 ธันวาคม 2561

51

BEDO ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ศึก โรงเรียนบ้านขุนแม่หยอด จัดกิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้เรื่องการเลี้ยงผึ้ง/ชันโรง Community Biobank และ Biogang

เมื่อวันที่ 19 – 20 ธันวาคม 2561 กลุ่มกิจการพัฒนากลยุทธ์และนวัตกรรมและกลุ่มกิจการจัดการองค์ความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมลงพื้นที่จัดกิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้เรื่องการเลี้ยงผึ้ง/ชันโรง Community Biobank และ Biogang ร่วมกับรศ.ดร.จิราพร กุลสาริน หัวหน้าโครงการรวบรวมและอนุรักษ์พันธุ์ผึ้ง ปีงบประมาณ 2561 จัดกิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัย ณ โรงเรียนบ้านขุนแม่หยอด ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ โดยมี ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่อบต. ครูโรงเรียนบ้านขุนแม่หยอด ชาวบ้าน และเยาวชน เข้าร่วมจำนวน 80 คน ซึ่งจากการลงพื้นที่สำรวจในหมู่บ้าน และสอบถามจากชาวบ้าน พบว่า บ้านขุนแม่หยอดซึ่งตั้งอยู่ที่ระดับความสูง 1,200 เมตรจากระดับน้ำทะเล สามารถพบชันโรงได้โดยทั่วไป 2 ชนิด คือ


Lepidotrigona flavibasis และ Tetragonula laeviceps ซึ่งสามารถพบได้ที่ระดับความสูงมากกว่า 650 เมตรจากระดับน้ำทะเล และนอกจากนี้ยังได้ประชาสัมพันธ์ โครงการธนาคารทรัพยากรชีวภาพระดับชุมชน (Community Biobank) และโครงการ Biogang ซึ่งชุมชนให้ความสนใจ และต้องการได้รับความรู้ เรื่องความหลากหลายของชันโรง เพื่อใช้ในการสร้างอาชีพและพื้นฟูป่ารวมถึงการสำรวจรวบรวมความหลากหลายทางชีวภาพและโรงเรียนบ้านขุนแม่หยอดให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการประกวด BioGang Challenge 2019 (เส้นทางท่องเที่ยว BioGang) และเข้าร่วมโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในเครือข่าย อพ.สธ. ซึ่งการเผยแพร่ความรู้นี้ เป็นการนำองค์ความรู้จากงานศึกษาวิจัยของสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพกลับไปสู่การใช้ประโยชน์ของชุมชน

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)