ลิงค์เว็บไซต์หน่วยงาน

23 พฤศจิกายน 2561

89

พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท ของในหลวง รัชกาลที่ 9 : ...คุณธรรมข้อหนึ่ง...

...คุณธรรมข้อหนึ่ง...

ที่ยังมีอยู่อย่างบริบูรณ์ในจิตใจของคนไทยก็คือ... “การให้”

การให้นี้...ไม่ว่าจะให้สิ่งใด

แก่ผู้ใด โดยสถานใดก็ตาม

เป็นสิ่งที่พึงประสงค์อย่างยิ่ง

เพราะเป็นเครื่องประสานไมตรีอย่างสำคัญ

ระหว่างบุคคลกับบุคคลและให้สังคม

มีความมั่นคงเป็นปึกแผ่นด้วยสามัคคีธรรม

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๕