สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการข้อมูลและองค์ความรู้ เกี่ยวกับ เห็ด ในพื้นที่ป่าดงใหญ่ ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ ปีที่ 2

ลิงค์เว็บไซต์หน่วยงาน

6 พฤศจิกายน 2561

553

สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการข้อมูลและองค์ความรู้ เกี่ยวกับ เห็ด ในพื้นที่ป่าดงใหญ่ ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ ปีที่ 2

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) และหน่วยงานพันธมิตรที่ร่วมกันดำเนินการสำรวจและรวบรวมข้อมูลเห็ดในพื้นที่ป่าดงใหญ่จึงให้ความสำคัญกับการเผยแพร่ข้อมูลและการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับเห็ด เพื่อส่งกลับความรู้ให้กับชุมชนและเยาวชนของจังหวัดอำนาจเจริญต่อไป เพื่อให้คนที่อยู่ในพื้นและอยู่ใกล้ชิดกับทรัพยากรชีวภาพได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของรักษาป่าเพื่อเป็นการเก็บรักษาพันธุกรรมและความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพในท้องถิ่น เพื่อความมั่นคงทางด้านอาหาร เศรษฐกิจ และสังคมของจังหวัดอำนาจเจริญอย่างมั่นคงและยั่งยืนสืบต่อไปทั้งยังเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนและเยาวชนได้มีความตระหนัก ความภาคภูมิใจและเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพและนำทรัพยากรชีวภาพที่มีอยู่ในพื้นที่ไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน รวมถึงกระตุ้นเกิดการสำรวจข้อมูลทรัพยากรชีวภาพในท้องถิ่นของตนเองอย่างต่อเนื่อง ด้วยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์กรของชุมชน ถาบันการศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

หน่วยงานร่วมดำเนินงาน

          1. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

          2. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

          3. มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

ผลการจัดกิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้

          สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) (สพภ.) ได้ร่วมกับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ศช.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี จัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านความหลากหลายทางชีวภาพ จังหวัดอำนาจเจริญ “ฐานทรัพยากรชีวภาพชุมชน กรณีศึกษา เห็ด” ณ หอประชุมพญานาครินทร์ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ระหว่างวันที่ 6–7 กันยายน 2561 โดย มีเป้าหมายผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 400 คน โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเกินกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน 454 คน แบ่งเป็น นักเรียนระดับมัธยมปลาย จำนวน 233 คน จาก 12 โรงเรียน ใน 12 ตำบล 7 อำเภอ ผู้สนใจจากหน่วยงานราชการจาก 6 หน่วยงานในจังหวัดอำนาจเจริญ และประชาชนที่ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 196 คน จาก 7 อำเภอ 41 ตำบล ผลที่คาดว่าจะได้รับคือนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและประชาชนในพื้นที่ได้รับความรู้เรื่องความหลากหลายของเห็ด ประโยชน์ของเห็ด โทษของเห็ด (ความรู้เกี่ยวกับเห็ดพิษ) จากการบรรยายและการเสวนา รวมถึงความรู้เกี่ยวกับการเพาะเห็ดฟางในตะกร้าและการเพาะเห็ดนางรมในถุง ซึ่งเป็นการนำเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรมาใช้สำหรับการเพาะเห็ด และเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างประชาชนในพื้นที่กับนักวิจัยให้ได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยน ความรู้เรื่องเห็ดป่าอันจะนำไปสู่ความร่วมมือในการอนุรักษ์และจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรชีวภาพในท้องถิ่นและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ผลการวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพของเห็ดป่าได้รับการเผยแพร่ในวงกว้าง เกิดการต่อยอดงานวิจัยลงสู่ชุมชน และส่งผลให้เกิดการนำไปใช้อย่างมีประโยชน์ ก่อให้เกิดผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศ หากงานด้านทรัพยากรเห็ดสามารถนำมาขยายผลได้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมจะนำไปสู่หนทางการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์เห็ดในธรรมชาติ เพื่อบริโภคและจำหน่ายเป็นทรัพสินย์ของชุมชนอย่างยั่งยืน การจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้จัดขึ้นเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านความหลากหลายทางชีวภาพ จังหวัดอำนาจเจริญ “ฐานทรัพยากรชีวภาพชุมชน กรณีศึกษา เห็ด” มีรายละเอียดการจัดงานตามกำหนดการ ดังนี้