มูลนิธิพื้นที่ชุ่มน้ำไทย จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่างและข้อเสนอแนะ

ลิงค์เว็บไซต์หน่วยงาน

31 ตุลาคม 2561

619

มูลนิธิพื้นที่ชุ่มน้ำไทย จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่างและข้อเสนอแนะ

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา มูลนิธิพื้นที่ชุ่มน้ำไทยได้จัดประชุมรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวดูนก และถ่ายภาพนก ตามแนวชายฝั่งทะเล ภายใต้โครงการศึกษารูปแบบการใช้ประโยชน์พื้นที่เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ธรรมชาตินกชายฝั่งพื้นที่ชุ่มน้ำดอนหอยหลอด จังหวัดสมุทรสงคราม ณ ห้องประชุมสพภ. 2 ชั้น 9 สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) เพื่อนำเสนอแนวทางการดำเนินงานของโครงการฯ และเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อแนวทางการดำเนินงานของโครงการ ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมฯ ได้มีการแสดงความคิดเห็น โดยสรุปดังนี้ เสนอให้มีการจัดทำโปรแกรมการท่องเที่ยวดูนกในพื้นที่ดอนหอยหลอด จังหวัดสมุทรสงคราม และจัดทำสื่อโซเชี่ยล ในการเผยแพร่ข้อมูลการดูนกภายในพื้นที่ดอนหอยหลอด และพื้นที่ข้างเคียงด้วย 

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)