ลงพื้นที่ประชุมหารือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ติดตามผลและเก็บข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า จังหวัดสมุทรปราการและพื้นที่ดอนหอยหลอด จังหวัดสมุทรสงคราม

ลิงค์เว็บไซต์หน่วยงาน

30 ตุลาคม 2561

494

ลงพื้นที่ประชุมหารือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ติดตามผลและเก็บข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า จังหวัดสมุทรปราการและพื้นที่ดอนหอยหลอด จังหวัดสมุทรสงคราม

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 คณะทำงาน BEDO ได้ลงพื้นที่เพื่อประชุมหารือกับคุณพิชญ์สินี แก้วรุ่งเรือง ชาวบ้านในพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า จังหวัดสมุทรปราการเรื่องข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ทั้ง 6 ตำบลของคุ้งบางกะเจ้า พบสัตว์ 3 ชนิดที่น่าสนใจ คือ หิ่งห้อย ไส้เดือนสะเทิน(ไส้เดือนเจ้าพระยา) และกุ้งสีชมพู โดยสัตว์ทั้ง 3 ชนิดเป็นสามารถใช้เป็นดรรชนีทางชีวภาพ (Bio-indicators) ที่สามารถบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ หรือเสื่อมโทรมของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมนั้นๆ ได้เป็นอย่างดี และต่อมาในวันที่ 26 ตุลาคม 2561 ได้มีประชุมหารือกับคุณวิสูตร นวมศิริ ประธานกลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาป่าชายเลนฯ เรื่องการกระจายตัวของทรัพยากรชีวภาพในพื้นที่ต่างๆ ของดอนหอยหลอด จังหวัดสมุทรสงคราม พบว่ามีกระจายโดยทั่วทั้ง 4 ตำบล เช่น ปูแสม เคย กุ้ง ต้นชะคราม และต้นผักบุ้งทะเล อีกทั้งทางผู้ปฏิบัติงานได้มีการเข้าร่วมประชุมหารือกับคุณอมรศักดิ์ ฉัตรระทิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมใหญ่ จังหวัดสมุทรสงครามและคณะ เรื่องการจัดการองค์ความรู้และข้อมูลทรัพยากรลงบนเว็ปไซต์ของทางโครงการ SLBT โดยมีการพูดคุยเพื่อเผยแพร่ข้อมูลของทางเว็ปไซต์และโครงการ SLBT แก่ตัวแทนชุมชนในพื้นที่ดอนหอยหลอด 

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)