ผลงานพร้อมถ่ายทอดของ BEDO

โครงการของ BEDO

29 ตุลาคม 2561

3388

ผลงานพร้อมถ่ายทอดของ BEDO

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ สพภ. เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักเพื่อการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างความเข้มแข็งทางธุรกิจจากต้นทางการใช้ทรัพยากร สามารถต่อยอดทางการตลาดและปรับเปลี่ยนตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งการปันรายได้บางส่วนกลับสู่การอนุรักษ์ฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพให้สามารถมีกินมีใช้ได้อย่างยั่งยืนและมั่นคง และเป็นที่ยอมรับว่าในปัจจุบันทรัพยากรชีวภาพโดยเฉพาะพืชสมุนไพรไทยนั้น มีสรรพคุณที่มีฤทธิ์ในทางยา เป็นแหล่งโภชนาการที่มีคุณค่า และยังสามารถช่วยปรับสมดุลของทั้งร่างกายมนุษย์ สัตว์ จุลินทรีย์ สิ่งแวดล้อมรวมไปถึงระบบนิเวศให้คืนสู่สภาพที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตต่างๆ ได้เป็นอย่างดี จากข้อมูลทางภูมิปัญญานำมาซึ่งการค้นหา ค้นคว้า วิจัย เพื่อศึกษาการออกฤทธิ์และสรรพคุณต่างๆ ในทรัพยากรชีวภาพมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ประเทศไทยนอกจากจะมีความอุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งที่มีความหลากหลายทางชีวภาพในปริมาณมากเป็นอันดับที่ 18 ของโลก[1] แล้ว ยังมีภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์และมีองค์ความรู้จากการศึกษาวิจัยมาช่วยส่งเสริม ยกระดับเพื่อต่อยอดทางธุรกิจอีกด้วย


การจะพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการในเชิงการค้านั้น มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยข้อมูลทางวิชาการในการอ้างอิงสรรพคุณของทรัพยากรชีวภาพ เพื่อกำหนดเป้าหมายของผลิตภัณฑ์และบริการ การรวบรวมองค์ความรู้ทางวิชาการของสรรพคุณรวมถึงการอ้างอิงผลงานวิจัยและพัฒนา ควบคู่การวิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจ แนวโน้มของความต้องการในอนาคต เพื่อส่งเสริมธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตอบโจทย์ของผู้บริโภคได้ตรงจุดและมีโอกาสในการพัฒนาในอนาคตได้อีกด้วย สพภ. ได้ดำเนินโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อเป็นต้นแบบการใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพ และการเพิ่มมูลค่าด้วยเทคโนโลยีมาอย่างต่อเนื่อง โดยผลิตภัณฑ์ที่ได้นอกจากจะมีคุณสมบัติของทรัพยากรอย่างครบถ้วนแล้ว ยังมี การพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการฟื้นฟูสูตรสมุนไพรโบราณ การผสมผสานสูตรตำรับต่างๆ เพื่อให้การออกฤทธิ์มุ่งเป้าได้ผลดียิ่งขึ้น รวมทั้งการออกแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ให้มีความทันสมัย ใช้งานได้สะดวก มีมาตรฐานสินค้าและเก็บรักษาได้อย่างเหมาะสม


-----------------------------------------------------------------------------------------------------
[1] Rhett A.Butler. (2016). The top 10 most biodiverse countries. October 19, 2018, mongabay : https://news.mongabay.com/2016/05/top-10-biodiverse-countries/

 

 

ผลิตภัณฑ์จากความหลากหลายทางชีวภาพที่พัฒนาแล้ว โดย BEDO ประกอบด้วย

ลำดับ

เรื่อง

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา/เลขที่คำขอ

ปีที่พัฒนาผลิตภัณฑ์

นักวิจัย/หน่วยงาน

รายละเอียดเพิ่มเติม

1

ผลิตภัณฑ์บาล์มที่มีส่วนผสมของสมุนไพรในตำรับยาทาพระเส้นโอสถพระนารายณ์

คำขออนุสิทธิบัตร เลขที่ 1503001582

2558

ดร.สุพนิดา วินิจฉัย/ม.เกษตรศาสตร์

อ่านต่อ

2

ผลิตภัณฑ์ครีมที่มีส่วนผสมของสมุนไพรในตำรับยาทาพระเส้นโอสถพระนารายณ์

คำขออนุสิทธิบัตร เลขที่ 1503001585

2558

ดร.สุพนิดา วินิจฉัย/ม.เกษตรศาสตร์

อ่านต่อ

3

ผลิตภัณฑ์เซรั่มจากสารสกัดโปรตีนไหม

คำขอรับอนุสิทธิบัตร เลขที่ 1703002039, 1803001518, 1803001519, 1803001520 และ 1803001521

2558

ดร.ธงชัย กูบโคกกรวด/สวทช.

อ่านต่อ

4

ผลิตภัณฑ์เขากวางอ่อนพลัส

คำขอรับอนุสิทธิบัตร เลขที่ 1703002543

2559

ดร.สุพนิดา วินิจฉัย/ม.เกษตรศาสตร์

อ่านต่อ

5

ผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพร ตำรับประสะไพล

ความลับทางการค้า

2559

ดร.สุพนิดา วินิจฉัย/ม.เกษตรศาสตร์

อ่านต่อ

6

ผลิตภัณฑ์สบู่เหลวและโลชั่นบำรุงผิวผสมสารสกัดมะหาด

ความลับทางการค้า

2559

ดร.สุพนิดา วินิจฉัย/ม.เกษตรศาสตร์

อ่านต่อ

7

ผลิตภัณฑ์กระดาษจากเส้นใยสับปะรด

ความลับทางการค้า

2559

ดร.รังสิมา ชลคุป/ม.เกษตรศาสตร์

อ่านต่อ

8

ผลิตภัณฑ์จากผ้าย้อมคราม

ความลับทางการค้า

2560

ดร.รังสิมา ชลคุป/ม.เกษตรศาสตร์

อ่านต่อ

9

ผลิตภัณฑ์ผงผักปรุงรส

คำขอรับอนุสิทธิบัตร เลขที่ 1803001935

2560

รศ.ดร.ชนินทร์ วะสีนนท์/ม.ราชภัฎสกลคร

อ่านต่อ

10

ผลิตภัณฑ์บำรุงผมจากสารสกัดสมุนไพร

คำขอรับอนุสิทธิบัตร เลขที่ 1803001936

2560

ดร.สุพนิดา วินิจฉัย/ม.เกษตรศาสตร์

อ่านต่อ

11

ผลิตภัณฑ์สบู่เหลวและโลชั่นบำรุงผิวผสมสารสกัดว่านสากเหล็ก

ความลับทางการค้า

2561

อ.กมลวรรณ จงจิตต์/ม.เทคโนโลยีราชมงคลสกลนคร

เร็วๆนี้

 

ข้อมูล ณ 26 ตุลาคม 2561

กลุ่มกิจการพัฒนาธุรกิจและการตลาด