ข่าวและกิจกรรม

19 ตุลาคม 2561

311

BEDO ขอเชิญร่วมรณรงค์ การเลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม (No Plastic Bottle Cap Seal) "น้ำสะอาดไม่ต้องมีแคปซีล"

รณรงค์เลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม ที่ก่อให้เกิดขยะพลาสติก 2,600 ล้านชิ้นต่อปี ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม อย.ยืนยัน การใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม ไม่ได้เป็นข้อบังคับตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท แต่ผู้ผลิตต้องขออนุญาตผลิต รับเลขสารบบอาหารของผลิตภัณฑ์ และแสดงฉลากให้ถูกต้อง โดยน้ำดื่มที่สะอาดต้องเป็นน้ำที่ผ่านมาตรฐาน


ในปัจจุบันมีการนำพลาสติกมาใช้ในชีวิตประจำวันมากขึ้น และถูกทิ้งเป็นขยะมูลฝอยด้วยปริมาณและสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดปัญหาขยะพลาสติกทั้งบนบกและทางทะเล รัฐบาลจึงมอบนโยบายการแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานร่วมกันให้มีความสอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559-2564) โดยการใช้มาตรการลดหรือเลิกใช้พลาสติกที่ไม่มีความจำเป็นต้องใช้และก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ถุงพลาสติก พลาสติกหุ้มขวดน้ำดื่ม หรืออื่น ๆ ตามที่มีข้อมูลทางวิชาการสนับสนุน และการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับทุกคนเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการช่วยกันลดการใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ไม่จำเป็น

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)