สื่อมัลติมีเดีย

สาระน่ารู้

สื่อมัลติมีเดีย
https://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2021_07/1626488896_2598_M.jpg
17 กรกฎาคม วันสถาปนา BEDO ครบรอบ 14 ปี

เนื่องในวันครบรอบ 14 ปี ที่เบโด้ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก จากการนำความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาที่มีในท้องถิ่น นี่คือความภาคภูมิใจ  ...

อ่านต่อ
https://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2021_05/1621848787_6897_M.jpg
“ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ BEDO”

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) เรียกโดยย่อว่า “สพภ.” หรือ “BEDO” เป็นหน่วยงานรัฐ ในกำกับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม          ...

อ่านต่อ
https://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2021_05/1621828695_6431_M.jpg
1 คน 1 ต้นกล้า

วันที่ 26 พ.ค. 64 ซึ่งเป็นวันวิสาขบูชา จะเป็น "วันต้นไม้ประจำปีของชาติ" BEDO ร่วมรณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปลูกต้นไม้ โดยเฉพาะในช่วงเข้าสู่ฤดูฝนนี้ ซึ่งเป็นช่วงที่เหมาะสมต่อการปลูกต้นไม้เป็นอย่าง...

อ่านต่อ
https://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2021_05/1621589128_1774_M.jpg
ความหลากหลายทางชีวภาพ มีความสำคัญต่อการขับเคลื่อน ‘BCG Economy’ โมเดลใหม่ เศรษฐกิจไทย อย่างไร?...

     เนื่องในวันความหลากหลายทางชีวภาพ ตามไปทำความรู้จักคำว่า "BCG Economy" โมเดลเศรษฐกิจใหม่ของรัฐบาล โมเดลนี้คืออะไร และสำคัญต่อประเทศอย่างไรบ้าง ? และที่สำคัญ "ความหลากหลายทางชีวภาพ ก...

อ่านต่อ
https://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2021_05/1620729319_2064_M.jpg
สิทธิของประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ. 2540...

สพภ. แวะมาให้ความรู้ สิทธิ...ของประชาชนที่จะได้รับในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ. 2540 ...

อ่านต่อ
https://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2021_02/1614170885_8685_M.jpg
ชุดวีดีทัศน์ SDGs “ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมปรับเปลี่ยน สู่ความยั่งยืนของไทยและโลกเรา” (ไทย/อังกฤษ)...

ชื่อตอนชุดวีดีทัศน์ SDGs “ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมปรับเปลี่ยน สู่ความยั่งยืนของไทยและโลกเรา” (ไทย/อังกฤษ)สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติURL: https://drive.google.com/drive/folders/1I5t0g5P_sxwv...

อ่านต่อ
https://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2020_11/1604351561_6697_M.png
การเพาะเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ “ผีเสื้อกลางวัน” (3 ตอน)

เรื่อง การเพาะเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ “ผีเสื้อกลางวัน” (3 ตอน)EP.1 ทำความรู้จักผีเสื้อกลางวัน ทำความรู้จักผีเสื้อกลางวัน แมลงแสนสวยงาม ที่สามารถพบเห็นได้ทั่วไป และเรียนรู้ความสำคัญของผีเสื้อกลางวันในธ...

อ่านต่อ