สื่อมัลติมีเดีย

สาระน่ารู้

สื่อมัลติมีเดีย
https://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2020_11/1604351561_6697_M.png
การเพาะเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ “ผีเสื้อกลางวัน” (3 ตอน)

เรื่อง การเพาะเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ “ผีเสื้อกลางวัน” (3 ตอน)EP.1 ทำความรู้จักผีเสื้อกลางวัน ทำความรู้จักผีเสื้อกลางวัน แมลงแสนสวยงาม ที่สามารถพบเห็นได้ทั่วไป และเรียนรู้ความสำคัญของผีเสื้อกลางวันในธ...

อ่านต่อ
https://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2020_05/1590473371_3167_M.png
คู่มือการปฏิบัติงาน แนวทางการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสุดภาครัฐ พ.ศ. 2560...

คู่มือการปฏิบัติงาน แนวทางการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสุดภาครัฐ พ.ศ. 2560...

อ่านต่อ
https://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2020_04/1587014536_4485_M.png
Business & Biodiversity Check EZ

ความหลากหลายทางชีวภาพ: ประเด็นสำคัญที่ผู้ประกอบการจากฐานทรัพยากรชีวภาพควรคำนึงถึง(Business & Biodiversity Check EZ)สื่อแอนิเมชั่นนี้จะอธิบายให้ผู้ประกอบการธุรกิจ SMBEs ทราบว่าจะต้องเริ่มต้นทำ...

อ่านต่อ
https://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2020_04/1585801606_4785_M.jpg
What Is Natural Capital Accounting?

          ปัจจุบันความหลากหลายทางชีวภาพถูกทำลายด้วยอัตราเร่งที่สูงกว่าอัตราการสูญเสียจากธรรมชาติมีสาเหตุมาจากการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์เพิ่มสูงขึ้น(ทั้งเชิงการใช้ทรัพยากรพั...

อ่านต่อ