ในหลวงรัชกาลที่ 9

ลิงค์เว็บไซต์หน่วยงาน

ในหลวงรัชกาลที่ 9
https://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2017_10/1508755011_4637_M.jpg
พระบรมราโชวาท หลักคิด…หลักยึดแก่นแท้ของกีฬา

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช รัชกาลที่ 9 “พระมหากษัตริย์นักกีฬา” ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ และทรงมีพระเมตตา แก่วงการกีฬาไทยอันหาที่สุดมิได้ ด้วยพระองค์ท่านทรงมีความรอบรู้ เข้าพระราชหฤทัยในแ...

อ่านต่อ
https://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2017_10/1508754865_6585_M.jpg
ทฤษฎี “แกล้งดิน” อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

วันที่ 24 สิงหาคม 2524 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำรัสกับ หม่อมเจ้าจักรพันธุ์เพ็ญศิริ จักรพันธุ์ องคมนตรี นายสุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการ กปร.นายชิต นิลพานิช&n...

อ่านต่อ
https://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2017_10/1508754818_1260_M.jpg
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่...

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ก่อกำเนิดจากการที่ได้รับพระราชดำริ เมื่อวัน 11 ธันวาคม พ.ศ. 2525 ที่พระราชประสงค์ที่จะให้เป็นศูนย์กลางในการศึกษา ทดลอง ที่เหมาะสมกับพื้นที่ภาคเห...

อ่านต่อ
https://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2017_10/1508754750_4251_M.jpg
พระบิดาแห่งการจัดการทรัพยากรน้ำ

ในมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงศิริราชสมบัติ ครบ ๕๐ ปี ใน พ.ศ. ๒๕๓๙ คณะรัฐมนตรี ได้เทิดพระเกียรติคุณในฐานะที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณในการพัฒนาทรัพยากรน้ำ โดยได้ถวายพระราชสมัญญา “พระบ...

อ่านต่อ
https://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2017_10/1508754402_1671_M.jpg
โครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากก๊าซขยะ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานให้จัดตั้ง “กองทุนบำบัดและใช้ประโยชน์จากขยะในมูลนิธิชัยพัฒนาไว้ จำนวน 1 ล้านบาท” เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2538 และยังได้พระราชทานแนวทางการดำเนินงานต่อคณาจาร...

อ่านต่อ
https://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2017_10/1508754299_1135_M.jpg
“กษัตริย์นักพัฒนา” พระราชทานพันธุ์ปลาหนึ่งเดียวในโลก

นับแต่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จขึ้นครองราชย์ พระองค์ทรงมีพระราชกรณียกิจสร้างความอยู่ดีกินดีแก่พสกนิกรมากมายนานัปการหนึ่งในนั้นคือการประมงเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ไม่เพียงเพื่อให้เป็นอาหา...

อ่านต่อ
https://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2017_10/1508754130_8724_M.jpg
น้ำดีไล่น้ำเสีย

หลักการบำบัดน้ำเสียโดยการทำให้เจือจางหลักการบำบัดน้ำเสียโดยการทำให้เจือจาง (Dilution) ตามแนวทฤษฎีการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  “น้ำดีไล่น้ำเสีย” โดยใช้หลักการตามธรรมชาติแห่งแรงโน้มถ่วงของโลก ...

อ่านต่อ