ในหลวงรัชกาลที่ 9

ลิงค์เว็บไซต์หน่วยงาน

ในหลวงรัชกาลที่ 9
https://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2018_02/1518496552_4538_M.png
พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท ของในหลวง รัชกาลที่ 9 : คนเราจะเอาแต่ได้ไม่ได้......

...คนเราจะเอาแต่ได้ไม่ได้ คนเราจะต้องรับและจะต้องให้หมายความว่าต่อไป และเดี๋ยวนี้ด้วยเมื่อรับสิ่งของใดมา ก็จะต้องพยายามให้...++++++++++++++++++++++++++++++ส่วนหนึ่งจากพระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระปรมิ...

อ่านต่อ
https://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2018_02/1518422841_3843_M.png
พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท ของในหลวง รัชกาลที่ 9 : พระพุทธศาสนา…

พระพุทธศาสนาแสดงความจริงของชีวิตแสดงทางปฏิบัติที่จะให้บรรลุความสุขสูงสุดของชีวิตมีวิธีการสั่งสอนที่ยึดหลักเหตุและผล…ว่าทุกสิ่งเกิดจากเหตุผู้ใดประกอบเหตุอย่างไรเพียงใด…ก็ได้ผลนั้นเพียงนั้น…++++++++++++...

อ่านต่อ
https://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2017_10/1508756208_7883_M.png
พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท ของในหลวง รัชกาลที่ 9 : การดำรงชีวิตที่ดี…

การดำรงชีวิตที่ดี…จะต้องปรับปรุงตัวตลอดเวลาการปรับปรุงตัว จะต้องมีความเพียรและความอดทนเป็นที่ตั้งถ้าคนเราไม่หมั่นเพียร …ไม่มีความอดทนก็อาจจะท้อใจไปโดยง่าย เมื่อท้อใจไปแล้ว…ไม่มีทางที่จะมีชีวิตเจริญรุ่...

อ่านต่อ
https://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2017_10/1508756160_5818_M.png
พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท ของในหลวง รัชกาลที่ 9 : …ความจริงมันน่าท้อถอยหรอก…...

…ความจริงมันน่าท้อถอยหรอก…บางเรื่องมันน่าท้อถอย…แต่ว่าฉันท้อไม่ได้เพราะเดิมพันของเรานั้นสูงเหลือเกินเดิมพันของเรานั้นคือบ้านคือเมือง…คือความสุขของคนไทยทั่วประเทศ+++++++++++++++++++++++++พระบาทสมเด็จพร...

อ่านต่อ
https://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2017_10/1508756093_4195_M.png
พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท ของในหลวง รัชกาลที่ 9 : การที่คนสมัยใหม่…

การที่คนสมัยใหม่บอกว่าคนสมัยเก่ามีความรู้น้อยก็อาจเป็นจริงแล้วคนสมัยใหม่ดูถูกหรือเหยียดหยามคนสมัยเก่าก็มีสิทธิ์…แต่ถ้าพูดตามความจริงแล้ว…สิทธิ์ที่จะเหยียดหยามคนรุ่นเก่าไม่ควรจะมีด้วยเหตุว่า…คนรุ่นเก่า...

อ่านต่อ
https://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2017_10/1508756021_1139_M.png
พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท ของในหลวง รัชกาลที่ 9 : คนเราถ้าพอใจในความต้องการ…ก็มีความโลภน้อย…...

คนเราถ้าพอใจในความต้องการ…ก็มีความโลภน้อย…เมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอื่นน้อยถ้าทุกประเทศมีความคิดว่าทำอะไรต้องพอเพียงหมายความว่าพอประมาณ ไม่สุดโต่ง ไม่โลภอย่างมาก…คนเราก็อยู่เป็นสุข…++++++++++++...

อ่านต่อ
https://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2017_10/1508755979_1954_M.png
พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท ของในหลวง รัชกาลที่ 9 : พอเพียงนี้ อาจจะมีมาก…อาจจะมีของหรูหราก็ได้...

พอเพียงนี้  อาจจะมีมาก…อาจจะมีของหรูหราก็ได้แต่ว่าต้องไม่ไปเบียดเบียนคนอื่น…ต้องให้พอประมาณตามอัตภาพพูดจาก็พอเพียง ทำอะไรก็พอเพียง ปฏิบัติตนก็พอเพียง++++++++++++++++++++++++++++-พระราชดำรัส พระบา...

อ่านต่อ
https://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2017_10/1508755914_7668_M.png
พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท ของในหลวง รัชกาลที่ 9 : ความสามัคคีปรองดอง…

ความสามัคคีปรองดองเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับความรักใคร่เผื่อแผ่ช่วยเหลือกันฉันญาติพี่น้องสองประการนี้ คือคุณลักษณะสำคัญของไทยที่ช่วยให้ชาติบ้านเมืองอยู่รอดเป็นอิสระและเจริญมั่นคง มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจ...

อ่านต่อ