ในหลวงรัชกาลที่ 9

ลิงค์เว็บไซต์หน่วยงาน

ในหลวงรัชกาลที่ 9
https://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2019_08/1566455865_2732_M.png
พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท ของในหลวง รัชกาลที่ 9 : ภาษาไทย เป็นเครื่องมือ......

"ภาษาไทย เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งของชาติเป็นสิ่งที่สวยงามและเป็นช่องทางสำหรับแสดงความคิดเห็นฉะนั้นเราจึงจำเป็นต้องรักษาเอาไว้ให้ดี"+++++++++++++++++++++++++++++++++พระราชดำรัสในการประชุมทางวิชาการของช...

อ่านต่อ
https://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2019_01/1548663555_6662_M.png
พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท ของในหลวง รัชกาลที่ 9 : จงทำงานอย่าหยุดยั้ง......

"จงทำงานอย่าหยุดยั้ง เพราะงานปลดเปลื้องเราให้หลุดพ้น จากความชั่วร้าย 3 ประการ ความเหนื่อยหน่าย ราคี ตัณหา"+++++++++++++++++พระบรมราโชวาทเนื่องในวันรับพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิตจุฬาฯเมษายน 2490...

อ่านต่อ
https://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2018_11/1542954305_1804_M.png
พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท ของในหลวง รัชกาลที่ 9 : ...คุณธรรมข้อหนึ่ง...

...คุณธรรมข้อหนึ่ง...ที่ยังมีอยู่อย่างบริบูรณ์ในจิตใจของคนไทยก็คือ... “การให้”การให้นี้...ไม่ว่าจะให้สิ่งใดแก่ผู้ใด โดยสถานใดก็ตามเป็นสิ่งที่พึงประสงค์อย่างยิ่งเพราะเป็นเครื่องประสานไมตรีอย่างสำคัญระห...

อ่านต่อ
https://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2018_07/1531902712_8874_M.png
พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท ของในหลวง รัชกาลที่ 9 : …ต่างคนต่างมีหน้าที่...

ต่างคนต่างมีหน้าที่แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า ทำเฉพาะหน้าที่นั้น...เพราะว่า...ถ้าคนใดทำหน้าที่เฉพาะของตัวโดยไม่มองไม่แลคนอื่น งานก็ดำเนินไปไม่ได้เพราะเหตุว่า...งานทุกงานจะต้องพาดพิงกัน จะต้องเกี่ยวโยงกันฉ...

อ่านต่อ
https://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2018_05/1526891478_5380_M.png
พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท ของในหลวง รัชกาลที่ 9 : การประหยัดอดออม...

...การประหยัดอดออม...เป็นรากฐานในการสร้างตัว สร้างฐานะของบุคคลตลอดจนความเจริญมั่นคง...ของสังคมและชาติบ้านเมือง...+++++++++++++++++++++++++++++++++++++พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเด...

อ่านต่อ
https://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2018_02/1518496552_4538_M.png
พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท ของในหลวง รัชกาลที่ 9 : คนเราจะเอาแต่ได้ไม่ได้......

...คนเราจะเอาแต่ได้ไม่ได้ คนเราจะต้องรับและจะต้องให้หมายความว่าต่อไป และเดี๋ยวนี้ด้วยเมื่อรับสิ่งของใดมา ก็จะต้องพยายามให้...++++++++++++++++++++++++++++++ส่วนหนึ่งจากพระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระปรมิ...

อ่านต่อ
https://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2018_02/1518422841_3843_M.png
พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท ของในหลวง รัชกาลที่ 9 : พระพุทธศาสนา…

พระพุทธศาสนาแสดงความจริงของชีวิตแสดงทางปฏิบัติที่จะให้บรรลุความสุขสูงสุดของชีวิตมีวิธีการสั่งสอนที่ยึดหลักเหตุและผล…ว่าทุกสิ่งเกิดจากเหตุผู้ใดประกอบเหตุอย่างไรเพียงใด…ก็ได้ผลนั้นเพียงนั้น…++++++++++++...

อ่านต่อ
https://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2017_10/1508756208_7883_M.png
พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท ของในหลวง รัชกาลที่ 9 : การดำรงชีวิตที่ดี…

การดำรงชีวิตที่ดี…จะต้องปรับปรุงตัวตลอดเวลาการปรับปรุงตัว จะต้องมีความเพียรและความอดทนเป็นที่ตั้งถ้าคนเราไม่หมั่นเพียร …ไม่มีความอดทนก็อาจจะท้อใจไปโดยง่าย เมื่อท้อใจไปแล้ว…ไม่มีทางที่จะมีชีวิตเจริญรุ่...

อ่านต่อ