ในหลวงรัชกาลที่ 9

ลิงค์เว็บไซต์หน่วยงาน

ในหลวงรัชกาลที่ 9
https://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2020_04/1587234365_8947_M.png
พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท ของในหลวง รัชกาลที่ 9 : "การดำเนินชีวิตโดยใช้วิชาการอย่างเดียว......

"การดำเนินชีวิตโดยใช้วิชาการอย่างเดียวยังไม่เพียงพอจะต้องอาศัยความรู้รอบตัว และหลักศีลธรรมประกอบด้วยผู้ที่มีความรู้ดี แต่ขาดความยั้งคิดนำความรู้ไปใช้ในทางมิชอบก็เท่ากับเป็นบุคคลที่เป็นภัยแก่สังคมของมน...

อ่านต่อ
https://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2020_03/1583217640_1414_M.png
พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท ของในหลวง รัชกาลที่ 9 : "เมื่อมีโอกาสและมีงานทำ......

"เมื่อมีโอกาสและมีงานทำ ควรเต็มใจทำ โดยไม่จำเป็นต้องตั้งข้อแม้ หรือเงื่อนไขอันใดไว้ให้เป็นเครื่องกีดขวาง คนที่ทำงานได้จริงๆ นั้น ไม่ว่าจะจับงานสิ่งใด ย่อมทำได้เสมอ"++++++++++++++++++++++++++++++++++++...

อ่านต่อ
https://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2019_12/1577169102_7262_M.png
พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท ของในหลวง รัชกาลที่ 9 : "จงทำงานอย่าหยุดยั้ง......

"จงทำงานอย่าหยุดยั้ง เพราะงานจะปลดเปลื้องเรา ให้หลุดพ้นจากความชั่วร้าย ๓ ประการ คือ ความเหนื่อยหน่าย ราคี ตัณหา"+++++++++++++++++++++++++++++++++++++พระบรมราโชวาทเนื่องในวันรับพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิ...

อ่านต่อ
https://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2019_08/1566455865_2732_M.png
พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท ของในหลวง รัชกาลที่ 9 : ภาษาไทย เป็นเครื่องมือ......

"ภาษาไทย เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งของชาติเป็นสิ่งที่สวยงามและเป็นช่องทางสำหรับแสดงความคิดเห็นฉะนั้นเราจึงจำเป็นต้องรักษาเอาไว้ให้ดี"+++++++++++++++++++++++++++++++++พระราชดำรัสในการประชุมทางวิชาการของช...

อ่านต่อ
https://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2019_01/1548663555_6662_M.png
พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท ของในหลวง รัชกาลที่ 9 : จงทำงานอย่าหยุดยั้ง......

"จงทำงานอย่าหยุดยั้ง เพราะงานปลดเปลื้องเราให้หลุดพ้น จากความชั่วร้าย 3 ประการ ความเหนื่อยหน่าย ราคี ตัณหา"+++++++++++++++++พระบรมราโชวาทเนื่องในวันรับพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิตจุฬาฯเมษายน 2490...

อ่านต่อ
https://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2018_11/1542954305_1804_M.png
พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท ของในหลวง รัชกาลที่ 9 : ...คุณธรรมข้อหนึ่ง...

...คุณธรรมข้อหนึ่ง...ที่ยังมีอยู่อย่างบริบูรณ์ในจิตใจของคนไทยก็คือ... “การให้”การให้นี้...ไม่ว่าจะให้สิ่งใดแก่ผู้ใด โดยสถานใดก็ตามเป็นสิ่งที่พึงประสงค์อย่างยิ่งเพราะเป็นเครื่องประสานไมตรีอย่างสำคัญระห...

อ่านต่อ
https://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2018_07/1531902712_8874_M.png
พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท ของในหลวง รัชกาลที่ 9 : …ต่างคนต่างมีหน้าที่...

ต่างคนต่างมีหน้าที่แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า ทำเฉพาะหน้าที่นั้น...เพราะว่า...ถ้าคนใดทำหน้าที่เฉพาะของตัวโดยไม่มองไม่แลคนอื่น งานก็ดำเนินไปไม่ได้เพราะเหตุว่า...งานทุกงานจะต้องพาดพิงกัน จะต้องเกี่ยวโยงกันฉ...

อ่านต่อ
https://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2018_05/1526891478_5380_M.png
พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท ของในหลวง รัชกาลที่ 9 : การประหยัดอดออม...

...การประหยัดอดออม...เป็นรากฐานในการสร้างตัว สร้างฐานะของบุคคลตลอดจนความเจริญมั่นคง...ของสังคมและชาติบ้านเมือง...+++++++++++++++++++++++++++++++++++++พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเด...

อ่านต่อ