ในหลวงรัชกาลที่ 9

ลิงค์เว็บไซต์หน่วยงาน

ในหลวงรัชกาลที่ 9
https://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2021_06/1623776930_7466_M.png
พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท ของในหลวง รัชกาลที่ 9 : ความซื่อสัตย์

ความซื่อสัตย์...ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นพื้นฐานของความดีทุกอย่างเด็กๆ จึงต้องฝึกฝนอบรมให้เกิดมีขึ้นในตนเองเพื่อจักได้เติบโตขึ้นเป็นคนดีมีประโยชน์ และมีชีวิตที่สะอาด ที่เจริญมั่นคง+++++++++++++++++++++พ...

อ่านต่อ
https://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2021_05/1621031712_2005_M.png
พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท ของในหลวง รัชกาลที่ 9 : หนังสือเป็นออมสิน

หนังสือเป็นการสะสมความรู้และทุกสิ่งทุกอย่างที่มนุษย์ได้สร้างมา ทำมา คิดมา แต่โบราณกาลจนทุกวันนี้หนังสือจึงเป็นสิ่งสำคัญ เป็นคล้ายๆ ธนาคารความรู้และเป็นออมสิน เป็นสิ่งที่จะทำให้ มนุษย์ก้าวหน้าได้โดยแท้...

อ่านต่อ
https://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2021_04/1618692920_6785_M.png
พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท ของในหลวง รัชกาลที่ 9 : พูดจริง ทำจริง...

พูดจริง ทำจริง ผู้หนักแน่นในสัจจะพูดอย่างไร ทำอย่างนั้น จึงได้รับความสำเร็จพร้อมทั้งความศรัทธาเชื่อถือและความยกย่องสรรเสริญ จากคนทุกฝ่ายการพูดแล้วทำ คือ พูดจริง ทำจริง จึงเป็นปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมเ...

อ่านต่อ
https://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2021_03/1617127900_2307_M.png
พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท ของในหลวง รัชกาลที่ 9 : อ่อนโยน แต่ไม่อ่อนแอ......

อ่อนโยน แต่ไม่อ่อนแอ ในวงสังคมนั้นเล่า ท่านจะต้องรักษามารยาทอันดีงามสำหรับสุภาพชนรู้จักสัมมาคารวะ ไม่แข็งกระด้าง มีความอ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอ พร้อมจะเสียสละประโยชน์ส่วนตัวเพื่อส่วนรวม++++++++++++++++++++...

อ่านต่อ
https://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2021_03/1615651649_6356_M.png
พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท ของในหลวง รัชกาลที่ 9 : คนเราจะต้องรับและจะต้องให้......

คนเราจะต้องรับและจะต้องให้...คนเราจะเอาแต่ได้ไม่ได้คนเราจะต้องรับและจะต้องให้ หมายความว่า ต่อไปและเดี๋ยวนี้ด้วยเมื่อรับสิ่งของใดมา ก็จะต้องพยายามให้ ในการให้นั้นให้ได้โดยพยายามที่จะสร้างความสามัคคีให้...

อ่านต่อ
https://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2021_02/1613373965_8659_M.png
พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท ของในหลวง รัชกาลที่ 9 : ความรู้ตน...

ความรู้ตน...เด็กๆ ทำอะไรต้องหัดให้รู้ตัวการรู้ตัวอยู่เสมอจะทำให้เป็นคนมีระเบียบและคนที่มีระเบียบดีแล้วจะสามารถเล่าเรียนและทำการงานต่างๆ ได้โดยถูกต้องรวดเร็วจะเป็นคนที่จะสร้างความสำเร็จและความเจริญให้แ...

อ่านต่อ
https://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2021_01/1610708375_3991_M.png
พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท ของในหลวง รัชกาลที่ 9 : ความพอดี...

ความพอดี....ในการสร้างตัวสร้างฐานะนั้นจะต้องถือหลักค่อยเป็นค่อยไปด้วยความรอบคอบ ระมัดระวังและความพอเหมาะพอดี ไม่ทำเกินฐานะและกำลังหรือทำด้วยความเร่งรีบ เมื่อมีพื้นฐานแน่นหนารองรับพร้อมแล้วจึงค่อยสร้าง...

อ่านต่อ
https://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2020_12/1608413269_2888_M.png
พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท ของในหลวง รัชกาลที่ 9 : ความเพียร...

ความเพียร การสร้างสรรค์ตนเอง การสร้างบ้านเมืองก็ตาม มิใช่ว่าสร้างในวันเดียวต้องใช้เวลา ต้องใช้ความเพียร ต้องใช้ความอดทน เสียสละแต่สำคัญที่สุดคือความอดทนคือไม่ย่อท้อ ไม่ย่อท้อในสิ่งที่ดีงามสิ่งที่ดีงาม...

อ่านต่อ