ในหลวงรัชกาลที่ 9

ลิงค์เว็บไซต์หน่วยงาน

ในหลวงรัชกาลที่ 9
https://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2021_09/1631653350_6989_M.png
พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท ของในหลวง รัชกาลที่ 9 : บำเพ็ญกรณีกิจของตนด้วยความซื่อสัตย์...

"บำเพ็ญกรณีกิจของตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทนและกล้าหาญอุทิศความเสียสละส่วนตัว ดั่งบรรพบุรุษผู้ซึ่งได้ก่อสร้างชาติเป็นมรดกตกทอดมาถึงพวกเราชาวไทยจนบัดนี้"++++++++++++++++++++++++++++++...

อ่านต่อ
https://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2021_08/1629070766_5613_M.png
พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท ของในหลวง รัชกาลที่ 9 : การใช้จ่ายอย่างประหยัด...

"การใช้จ่ายอย่างประหยัดนั้น จะเป็นหลักประกันความสมบูรณ์พูนสุข ของผู้ประหยัดเองและครอบครัว ช่วยป้องกันความขาดแคลนในวันข้างหน้า การประหยัดดังกล่าวนี้ยังเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติด้วย"++++++++++++++++++++...

อ่านต่อ
https://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2021_07/1626387816_6689_M.png
พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท ของในหลวง รัชกาลที่ 9 : สติ

"สติ...จะทำให้หยุดคิดว่า สิ่งที่เราจะพูดหรือทำนั้นผิดชอบชั่วดี จะมีผลเสียหายหรือเป็นประโยชน์อย่างไรต่อไปในระยะยาว"+++++++++++++++++++++พระบรมราโชวาทเนื่องในวันรับพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยรามคำแหง...

อ่านต่อ
https://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2021_06/1623776930_7466_M.png
พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท ของในหลวง รัชกาลที่ 9 : ความซื่อสัตย์

ความซื่อสัตย์...ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นพื้นฐานของความดีทุกอย่างเด็กๆ จึงต้องฝึกฝนอบรมให้เกิดมีขึ้นในตนเองเพื่อจักได้เติบโตขึ้นเป็นคนดีมีประโยชน์ และมีชีวิตที่สะอาด ที่เจริญมั่นคง+++++++++++++++++++++พ...

อ่านต่อ
https://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2021_05/1621031712_2005_M.png
พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท ของในหลวง รัชกาลที่ 9 : หนังสือเป็นออมสิน

หนังสือเป็นการสะสมความรู้และทุกสิ่งทุกอย่างที่มนุษย์ได้สร้างมา ทำมา คิดมา แต่โบราณกาลจนทุกวันนี้หนังสือจึงเป็นสิ่งสำคัญ เป็นคล้ายๆ ธนาคารความรู้และเป็นออมสิน เป็นสิ่งที่จะทำให้ มนุษย์ก้าวหน้าได้โดยแท้...

อ่านต่อ
https://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2021_04/1618692920_6785_M.png
พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท ของในหลวง รัชกาลที่ 9 : พูดจริง ทำจริง...

พูดจริง ทำจริง ผู้หนักแน่นในสัจจะพูดอย่างไร ทำอย่างนั้น จึงได้รับความสำเร็จพร้อมทั้งความศรัทธาเชื่อถือและความยกย่องสรรเสริญ จากคนทุกฝ่ายการพูดแล้วทำ คือ พูดจริง ทำจริง จึงเป็นปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมเ...

อ่านต่อ
https://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2021_03/1617127900_2307_M.png
พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท ของในหลวง รัชกาลที่ 9 : อ่อนโยน แต่ไม่อ่อนแอ......

อ่อนโยน แต่ไม่อ่อนแอ ในวงสังคมนั้นเล่า ท่านจะต้องรักษามารยาทอันดีงามสำหรับสุภาพชนรู้จักสัมมาคารวะ ไม่แข็งกระด้าง มีความอ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอ พร้อมจะเสียสละประโยชน์ส่วนตัวเพื่อส่วนรวม++++++++++++++++++++...

อ่านต่อ
https://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2021_03/1615651649_6356_M.png
พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท ของในหลวง รัชกาลที่ 9 : คนเราจะต้องรับและจะต้องให้......

คนเราจะต้องรับและจะต้องให้...คนเราจะเอาแต่ได้ไม่ได้คนเราจะต้องรับและจะต้องให้ หมายความว่า ต่อไปและเดี๋ยวนี้ด้วยเมื่อรับสิ่งของใดมา ก็จะต้องพยายามให้ ในการให้นั้นให้ได้โดยพยายามที่จะสร้างความสามัคคีให้...

อ่านต่อ