ในหลวงรัชกาลที่ 9

ลิงค์เว็บไซต์หน่วยงาน

ในหลวงรัชกาลที่ 9
https://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2021_01/1610708375_3991_M.png
พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท ของในหลวง รัชกาลที่ 9 : ความพอดี...

ความพอดี....ในการสร้างตัวสร้างฐานะนั้นจะต้องถือหลักค่อยเป็นค่อยไปด้วยความรอบคอบ ระมัดระวังและความพอเหมาะพอดี ไม่ทำเกินฐานะและกำลังหรือทำด้วยความเร่งรีบ เมื่อมีพื้นฐานแน่นหนารองรับพร้อมแล้วจึงค่อยสร้าง...

อ่านต่อ
https://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2020_12/1608413269_2888_M.png
พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท ของในหลวง รัชกาลที่ 9 : ความเพียร...

ความเพียร การสร้างสรรค์ตนเอง การสร้างบ้านเมืองก็ตาม มิใช่ว่าสร้างในวันเดียวต้องใช้เวลา ต้องใช้ความเพียร ต้องใช้ความอดทน เสียสละแต่สำคัญที่สุดคือความอดทนคือไม่ย่อท้อ ไม่ย่อท้อในสิ่งที่ดีงามสิ่งที่ดีงาม...

อ่านต่อ
https://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2020_11/1605172170_5865_M.png
พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท ของในหลวง รัชกาลที่ 9 : การทำความดี...

"การทำความดีนั้นทำยากและเห็นผลช้า แต่ก็จำเป็นต้องทำเพราะหาไม่ความชั่ว ซึ่งทำได้ง่าย จะเข้ามาแทนที่และจะพอกพูนขึ้นอย่างรวดเร็วโดยไม่ทันรู้สึกตัวแต่ละคนจึงต้องตั้งใจ และเพียรพยายามให้สุดกำลังในการสร้างเ...

อ่านต่อ
https://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2020_09/1599554936_5101_M.png
พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท ของในหลวง รัชกาลที่ 9 : "...สติ คือความรู้สึกระลึกได้ว่าอะไรเป็นอะไรนั้นสำคัญมาก...

"...สติ คือความรู้สึกระลึกได้ว่าอะไรเป็นอะไรนั้นสำคัญมากที่จะช่วยให้บุคคลหยุดคิดพิจารณาก่อนที่จะพูด จะทำหรือแม้จะคิดอ่านในเรื่องใดๆ อีกข้อหนึ่งที่จะช่วยให้ระลึกได้คิดอ่านได้ถูกจุดถูกต้อง ก็คือจิตใจที่...

อ่านต่อ
https://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2020_08/1597908592_8773_M.png
พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท ของในหลวง รัชกาลที่ 9 : "...การพิจารณานั้นเป็นการหยุดยั้งชั่งใจ ก่อนที่จะ...

การพิจารณานั้นเป็นการหยุดยั้งชั่งใจ ก่อนที่จะปฏิบัติการใดลงไป เสมือนกับได้ปรึกษากับตนเองก่อน ถ้าหากทำสิ่งใดโดยมิได้พิจารณาแล้ว ก็อาจจะตกเป็นเหยื่อแห่งอารมณ์บังเกิดความประมาทขึ้น อันจะเป็นผลเสียหายแก่ก...

อ่านต่อ
https://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2020_07/1595820459_1831_M.png
พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท ของในหลวง รัชกาลที่ 9 : "...ทุกคนจำเป็นต้องหมั่นใช้ปัญญาพิจารณาการกระทำของตน...

"...ทุกคนจำเป็นต้องหมั่นใช้ปัญญาพิจารณาการกระทำของตนให้รอบคอบอยู่เสมอระมัดระวังทำการทุกอย่างด้วยเหตุผล ด้วยความมีสติ และด้วยความรู้ตัว เพื่อเอาชนะความชั่วร้ายทั้งมวลให้ได้โดยตลอด และสามารถก้าวไปถึงควา...

อ่านต่อ
https://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2020_06/1592901869_2017_M.png
พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท ของในหลวง รัชกาลที่ 9 : "การทำงานให้สำเร็จขึ้นอยู่กับความสามารถสองอย่างเป็นสำคัญ......

การทำงานให้สำเร็จขึ้นอยู่กับความสามารถสองอย่างเป็นสำคัญคือสามารถในการใช้วิชาความรู้อย่างหนึ่ง สามารถในการประสานสัมพันธ์กับผู้อื่นอีกอย่างหนึ่งทั้งสองประการนี้ต้องดำเนินคู่กันไป และจำเป็นต้องกระทำด้วยค...

อ่านต่อ
https://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2020_05/1590146953_9379_M.png
พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท ของในหลวง รัชกาลที่ 9 : ความสุจริตและความมุ่งมั่น......

ความสุจริตและความมุ่งมั่นจะบังเกิดยั่งยืนอยู่ได้ เพราะสติกับปัญญานั้น "หมายความว่า เมื่อบุคคลมีสติรู้ตัว มีปัญญารู้ชัดในคุณค่าของความสุจริต และการสร้างสรรค์ ความเจริญบนพื้นฐานของความสุจริตแล้ว ก็จะเกิ...

อ่านต่อ