ในหลวงรัชกาลที่ 9

ลิงค์เว็บไซต์หน่วยงาน

ในหลวงรัชกาลที่ 9
https://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2020_09/1599554936_5101_M.png
พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท ของในหลวง รัชกาลที่ 9 : "...สติ คือความรู้สึกระลึกได้ว่าอะไรเป็นอะไรนั้นสำคัญมาก...

"...สติ คือความรู้สึกระลึกได้ว่าอะไรเป็นอะไรนั้นสำคัญมากที่จะช่วยให้บุคคลหยุดคิดพิจารณาก่อนที่จะพูด จะทำหรือแม้จะคิดอ่านในเรื่องใดๆ อีกข้อหนึ่งที่จะช่วยให้ระลึกได้คิดอ่านได้ถูกจุดถูกต้อง ก็คือจิตใจที่...

อ่านต่อ
https://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2020_08/1597908592_8773_M.png
พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท ของในหลวง รัชกาลที่ 9 : "...การพิจารณานั้นเป็นการหยุดยั้งชั่งใจ ก่อนที่จะ...

การพิจารณานั้นเป็นการหยุดยั้งชั่งใจ ก่อนที่จะปฏิบัติการใดลงไป เสมือนกับได้ปรึกษากับตนเองก่อน ถ้าหากทำสิ่งใดโดยมิได้พิจารณาแล้ว ก็อาจจะตกเป็นเหยื่อแห่งอารมณ์บังเกิดความประมาทขึ้น อันจะเป็นผลเสียหายแก่ก...

อ่านต่อ
https://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2020_07/1595820459_1831_M.png
พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท ของในหลวง รัชกาลที่ 9 : "...ทุกคนจำเป็นต้องหมั่นใช้ปัญญาพิจารณาการกระทำของตน...

"...ทุกคนจำเป็นต้องหมั่นใช้ปัญญาพิจารณาการกระทำของตนให้รอบคอบอยู่เสมอระมัดระวังทำการทุกอย่างด้วยเหตุผล ด้วยความมีสติ และด้วยความรู้ตัว เพื่อเอาชนะความชั่วร้ายทั้งมวลให้ได้โดยตลอด และสามารถก้าวไปถึงควา...

อ่านต่อ
https://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2020_06/1592901869_2017_M.png
พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท ของในหลวง รัชกาลที่ 9 : "การทำงานให้สำเร็จขึ้นอยู่กับความสามารถสองอย่างเป็นสำคัญ......

การทำงานให้สำเร็จขึ้นอยู่กับความสามารถสองอย่างเป็นสำคัญคือสามารถในการใช้วิชาความรู้อย่างหนึ่ง สามารถในการประสานสัมพันธ์กับผู้อื่นอีกอย่างหนึ่งทั้งสองประการนี้ต้องดำเนินคู่กันไป และจำเป็นต้องกระทำด้วยค...

อ่านต่อ
https://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2020_05/1590146953_9379_M.png
พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท ของในหลวง รัชกาลที่ 9 : ความสุจริตและความมุ่งมั่น......

ความสุจริตและความมุ่งมั่นจะบังเกิดยั่งยืนอยู่ได้ เพราะสติกับปัญญานั้น "หมายความว่า เมื่อบุคคลมีสติรู้ตัว มีปัญญารู้ชัดในคุณค่าของความสุจริต และการสร้างสรรค์ ความเจริญบนพื้นฐานของความสุจริตแล้ว ก็จะเกิ...

อ่านต่อ
https://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2020_04/1587234365_8947_M.png
พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท ของในหลวง รัชกาลที่ 9 : "การดำเนินชีวิตโดยใช้วิชาการอย่างเดียว......

"การดำเนินชีวิตโดยใช้วิชาการอย่างเดียวยังไม่เพียงพอจะต้องอาศัยความรู้รอบตัว และหลักศีลธรรมประกอบด้วยผู้ที่มีความรู้ดี แต่ขาดความยั้งคิดนำความรู้ไปใช้ในทางมิชอบก็เท่ากับเป็นบุคคลที่เป็นภัยแก่สังคมของมน...

อ่านต่อ
https://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2020_03/1583217640_1414_M.png
พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท ของในหลวง รัชกาลที่ 9 : "เมื่อมีโอกาสและมีงานทำ......

"เมื่อมีโอกาสและมีงานทำ ควรเต็มใจทำ โดยไม่จำเป็นต้องตั้งข้อแม้ หรือเงื่อนไขอันใดไว้ให้เป็นเครื่องกีดขวาง คนที่ทำงานได้จริงๆ นั้น ไม่ว่าจะจับงานสิ่งใด ย่อมทำได้เสมอ"++++++++++++++++++++++++++++++++++++...

อ่านต่อ
https://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2019_12/1577169102_7262_M.png
พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท ของในหลวง รัชกาลที่ 9 : "จงทำงานอย่าหยุดยั้ง......

"จงทำงานอย่าหยุดยั้ง เพราะงานจะปลดเปลื้องเรา ให้หลุดพ้นจากความชั่วร้าย ๓ ประการ คือ ความเหนื่อยหน่าย ราคี ตัณหา"+++++++++++++++++++++++++++++++++++++พระบรมราโชวาทเนื่องในวันรับพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิ...

อ่านต่อ