โครงการของ BEDO

โครงการของ BEDO

โครงการของ BEDO
https://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2020_03/1585120579_3593_M.png
รายการผลงานทรัพย์สินทางปัญญา สพภ. ที่พร้อมนำไปใช้ประโยชน์ “BEDO IP Catalogue”

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ สพภ. ได้ดำเนินการรวบรวมผลงานทรัพย์สินทางปัญญาของ สพภ. ที่พร้อมนำไปใช้ประโยชน์ในปีต่าง ๆ ในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ชื่อหนังสือ “BEDO I...

อ่านต่อ
https://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2018_10/1540879807_3062_M.png
ผลงานพร้อมถ่ายทอดของ BEDO

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ สพภ. เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักเพื่อการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างความเข้มแข็งทางธุรกิจจากต้นทางการใช้ท...

อ่านต่อ
https://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2019_10/1569926298_1790_M.png
การประเมินผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพจากการดำเนินธุรกิจ (Business & Biodiversity Check)...

หลักการและเหตุผล        สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ BEDO ได้ประสานความร่วมมือระหว่าง Global Nature Fund (GNF) และมูลนิธิสำนักงานพัฒน...

อ่านต่อ
https://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2020_04/1588232668_4235_M.png
โครงการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน ด้านธนาคารความหลากหลายทางชีวภาพระดับชุมชน หรือ Community BioBank...

  หลักเกณฑ์ แนวทาง การพิจารณาโครงการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านธนาคารความหลากหลายทางชีวภาพระดับชุมชน หรือ Community BioBank................................................................

อ่านต่อ
https://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2018_02/1519032559_3594_M.png
โครงการต้นแบบการเสริมสร้างศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกัน และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนในภูมินิเวศของประเทศไทย...

ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ประเทศไทย โดย การสนับสนุนของกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (G...

อ่านต่อ
https://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2018_10/1540795481_7496_M.png
“ศูนย์แสดงผลิตภัณฑ์ชุมชน “ฟ้าใส แกลอรี่”

     ได้จัดแสดงผลิตภัณฑ์ 4 ประเภท ได้แก่ อาหารและเครื่องดื่ม ยา-สมุนไพร วัสดุทางการเกษตร และของใช้ส่วนตัว โดยฟ้าใส แกลลอรี่  จะเป็นศูนย์แสดงผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีการนำเสนอสินค้าใน 4 ป...

อ่านต่อ
https://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2018_03/1522381556_5828_M.png
โครงการสร้างเครือข่าย แลกเปลี่ยนสื่อสารข้อมูลความหลากหลายทางทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น...

     สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ สพภ. เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสำรวจและรวบรวมข้อมูลทรัพยา...

อ่านต่อ
https://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2017_10/1508389554_3733_M.jpg
ศูนย์เรียนรู้การใช้ประโยชน์และอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น...

     สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ได้กำหนดเป้าหมายในการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การใช้ประโยชน์และอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือ ศูนย์เรียนรู้ชุมชน...

อ่านต่อ