จดหมายข่าว

ข่าวและกิจกรรม

จดหมายข่าว
https://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2021_08/1629888954_6628_M.jpg
BEDO เข้าร่วมอบรม "การบริหารพัสุดตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560" ผ่าน ZOOM APPLICATION...

BEDO เข้าร่วมอบรม "การบริหารพัสุดตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560" ผ่าน ZOOM APPLICATION...

อ่านต่อ