กิจกรรมโครงการ อพ.สธ.- สพภ.

ลิงค์เว็บไซต์หน่วยงาน

กิจกรรมโครงการ อพ.สธ.- สพภ.
https://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2019_03/1553486741_1806_M.jpg
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี - สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (อพ.สธ. – สพภ.) ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1...

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ สพภ. จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี - สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิ...

อ่านต่อ
https://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2018_11/1541566702_3836_M.jpg
สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการข้อมูลและองค์ความรู้ เกี่ยวกับ เห็ด ในพื้นที่ป่าดงใหญ่ ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ ปีที่ 2...

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) และหน่วยงานพันธมิตรที่ร่วมกันดำเนินการสำรวจและรวบรวมข้อมูลเห็ดในพื้นที่ป่าดงใหญ่จึงให้ความสำคัญกับการเผยแพร่ข้อมูลและการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านต่างๆ ท...

อ่านต่อ