กิจกรรมโครงการ อพ.สธ.- สพภ.

ลิงค์เว็บไซต์หน่วยงาน

กิจกรรมโครงการ อพ.สธ.- สพภ.
https://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2021_08/1628855379_2262_M.png
ประชุมคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ครั้งที่ 3/2564...

               เมื่อวันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 – 12.00 น. นางสาวธัญลักษ์ เจริญปรุ กรรมการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานช...

อ่านต่อ
https://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2021_07/1626691859_4820_M.png
การประชุมดำเนินงานสนองพระราชดำริฯ การสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น ผ่านระบบการประชุมออนไลน์...

               เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 – 15.30 น. ณ ห้องประชุม 6 สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ สพภ. โดยนางสาวณัฐฐ...

อ่านต่อ
https://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2021_04/1619647467_5859_M.jpg
ประชุมคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ครั้งที่ 2/2564...

          เมื่อวันอังคารที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 14.00–16.00 น. นางสาวธัญลักษ์ เจริญปรุ กรรมการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ เป็นประธานใน...

อ่านต่อ
https://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2021_03/1615391289_9054_M.jpg
สำรวจรวบรวมข้อมูลทรัพยากรชีวภาพพื้นที่ไร่หมุนเวียน ณ บ้านขุนแม่หยอด ตำบลแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่...

            วันพุธที่ 3 มีนาคม 2564 นางสาวณัฐฐิญา กงภูธร ผู้อำนวยการกลุ่มกิจการพัฒนากลยุทธ์และนวัตกรรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สพภ. ดำเนินงานกา...

อ่านต่อ
https://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2021_01/1610461840_2308_M.jpg
อ่านต่อ
https://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2020_12/1608011958_3181_M.jpg
สพภ. ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และถวายรายงานความก้าวหน้าโครงการ Community BioBank...

วันที่ 2 ธันวาคม 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงาน โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ณ โรงเรียนข...

อ่านต่อ
https://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2020_12/1608011669_5530_M.jpg
หารือแนวทางการดำเนินงานในการลงพื้นที่สำรวจความหลากหลายเมล็ดพันธุ์พืชพื้นบ้านวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกไม้ผลบ้านแม่หยอด อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 – 1 ธันวาคม 2563...

วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563 นางสาวณัฐฐิญา กงภูธร ผู้อำนวยการกลุ่มกิจการพัฒนากลยุทธ์และนวัตกรรม และเจ้าหน้าที่ สพภ. ได้เข้าพบอาจารย์วินัย แสงแก้ว อาจารย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อหารือแนวทางในการสำรวจร...

อ่านต่อ
https://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2020_11/1605291875_9386_M.jpg
การหารือแนวทางการดำเนินงานในการลงพื้นที่สำรวจความหลากหลายเมล็ดพันธุ์พืชพื้นบ้านพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่...

การหารือแนวทางการดำเนินงานในการลงพื้นที่สำรวจความหลากหลายเมล็ดพันธุ์พืชพื้นบ้านพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกไม้ผลบ้านแม่หยอด อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ และลงพื้นที่ดูสถานที่สำ...

อ่านต่อ