กิจกรรมโครงการ อพ.สธ.- สพภ.

ลิงค์เว็บไซต์หน่วยงาน

กิจกรรมโครงการ อพ.สธ.- สพภ.
https://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2021_01/1610461840_2308_M.jpg
อ่านต่อ
https://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2020_12/1608011958_3181_M.jpg
สพภ. ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และถวายรายงานความก้าวหน้าโครงการ Community BioBank...

วันที่ 2 ธันวาคม 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงาน โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ณ โรงเรียนข...

อ่านต่อ
https://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2020_12/1608011669_5530_M.jpg
หารือแนวทางการดำเนินงานในการลงพื้นที่สำรวจความหลากหลายเมล็ดพันธุ์พืชพื้นบ้านวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกไม้ผลบ้านแม่หยอด อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 – 1 ธันวาคม 2563...

วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563 นางสาวณัฐฐิญา กงภูธร ผู้อำนวยการกลุ่มกิจการพัฒนากลยุทธ์และนวัตกรรม และเจ้าหน้าที่ สพภ. ได้เข้าพบอาจารย์วินัย แสงแก้ว อาจารย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อหารือแนวทางในการสำรวจร...

อ่านต่อ
https://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2020_11/1605291875_9386_M.jpg
การหารือแนวทางการดำเนินงานในการลงพื้นที่สำรวจความหลากหลายเมล็ดพันธุ์พืชพื้นบ้านพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่...

การหารือแนวทางการดำเนินงานในการลงพื้นที่สำรวจความหลากหลายเมล็ดพันธุ์พืชพื้นบ้านพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกไม้ผลบ้านแม่หยอด อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ และลงพื้นที่ดูสถานที่สำ...

อ่านต่อ
https://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2020_11/1604417082_2640_M.jpg
ประชุมคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ครั้งที่ 1/2564...

        เมื่อวันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 – 12.00 น. นางจุฬารัตน์ นิรัติศยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานโ...

อ่านต่อ
https://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2020_09/1600939419_4875_M.jpg
กิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้ความหลากหลายทางชีวภาพ และสรุปผลการดำเนินงาน ในพื้นที่สนองพระราชดำริ อพ.สธ. ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ เทศบาลตำบลดงมอน และเทศบาลตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหา...

        เมื่อวันที่ 15 และ 16 กันยายน 2563 เจ้าหน้าที่ สพภ. ลงพื้นที่เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน และเชิญนายรัตเขตร์ เชยกลิ่น และนางสาวธิติยา บุญประเทือง นักวิจัยและ...

อ่านต่อ
https://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2020_08/1597652391_2825_M.jpg
การประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานด้านการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืชท้องถิ่น ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 3-6 สิงหาคม 2563...

            เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 นางจุฬารัตน์ นิรัติศยกุล ผอ.สพภ. พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มกิจการพัฒนากลยุทธ์และนวัตกรรม เจ้าหน้าที่ สพภ. และ...

อ่านต่อ
https://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2020_07/1596095203_1455_M.jpg
การฝึกอบรมการลงบันทึกข้อมูลแบบสำรวจ 9 ใบงาน และสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพ...

การฝึกอบรมการลงบันทึกข้อมูลแบบสำรวจ 9 ใบงาน และสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพ ณ วัดป่าภูคำยาง เทศบาลตำบลดงมอน และวัดป่าถ้ำตาคา เทศบาลตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ระหว่างวันที่ 22-23 กรกฎาคม ...

อ่านต่อ