กิจกรรมโครงการ อพ.สธ.- สพภ.

ลิงค์เว็บไซต์หน่วยงาน

กิจกรรมโครงการ อพ.สธ.- สพภ.
https://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2020_09/1600939419_4875_M.jpg
กิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้ความหลากหลายทางชีวภาพ และสรุปผลการดำเนินงาน ในพื้นที่สนองพระราชดำริ อพ.สธ. ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ เทศบาลตำบลดงมอน และเทศบาลตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหา...

        เมื่อวันที่ 15 และ 16 กันยายน 2563 เจ้าหน้าที่ สพภ. ลงพื้นที่เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน และเชิญนายรัตเขตร์ เชยกลิ่น และนางสาวธิติยา บุญประเทือง นักวิจัยและ...

อ่านต่อ
https://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2020_08/1597652391_2825_M.jpg
การประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานด้านการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืชท้องถิ่น ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 3-6 สิงหาคม 2563...

            เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 นางจุฬารัตน์ นิรัติศยกุล ผอ.สพภ. พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มกิจการพัฒนากลยุทธ์และนวัตกรรม เจ้าหน้าที่ สพภ. และ...

อ่านต่อ
https://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2020_07/1596095203_1455_M.jpg
การฝึกอบรมการลงบันทึกข้อมูลแบบสำรวจ 9 ใบงาน และสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพ...

การฝึกอบรมการลงบันทึกข้อมูลแบบสำรวจ 9 ใบงาน และสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพ ณ วัดป่าภูคำยาง เทศบาลตำบลดงมอน และวัดป่าถ้ำตาคา เทศบาลตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ระหว่างวันที่ 22-23 กรกฎาคม ...

อ่านต่อ
dist/img/d500x300.jpg
ประชุมคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) (อพ.สธ.–สพภ.) ครั้งที่ 1/2563...

        เมื่อวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 – 15.00 น. สำนักงานสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ได้มีการประชุมคณะทำงานโครงการอนุร...

อ่านต่อ
https://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2020_01/1580456201_3675_M.jpg
การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 10 ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์...

ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์หนองระเวียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมาสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ สพภ. เป็นหน่วยงานที่ร่วมสนองพระรา...

อ่านต่อ
https://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2019_03/1553486741_1806_M.jpg
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี - สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (อพ.สธ. – สพภ.) ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1...

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ สพภ. จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี - สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิ...

อ่านต่อ
https://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2018_11/1541566702_3836_M.jpg
สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการข้อมูลและองค์ความรู้ เกี่ยวกับ เห็ด ในพื้นที่ป่าดงใหญ่ ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ ปีที่ 2...

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) และหน่วยงานพันธมิตรที่ร่วมกันดำเนินการสำรวจและรวบรวมข้อมูลเห็ดในพื้นที่ป่าดงใหญ่จึงให้ความสำคัญกับการเผยแพร่ข้อมูลและการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านต่างๆ ท...

อ่านต่อ