ลิงค์เว็บไซต์หน่วยงาน

กิจกรรมโครงการ อพ.สธ.- สพภ.
http://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2018_11/1541566702_3836_M.jpg
สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการข้อมูลและองค์ความรู้ เกี่ยวกับ เห็ด ในพื้นที่ป่าดงใหญ่ ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ ปีที่ 2...

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) และหน่วยงานพันธมิตรที่ร่วมกันดำเนินการสำรวจและรวบรวมข้อมูลเห็ดในพื้นที่ป่าดงใหญ่จึงให้ความสำคัญกับการเผยแพร่ข้อมูลและการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านต่างๆ ท...

อ่านต่อ