กิจกรรมโครงการ Business & Biodiversity Check

ลิงค์เว็บไซต์หน่วยงาน

กิจกรรมโครงการ Business & Biodiversity Check
https://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2020_02/1580889759_8854_M.jpg
ภาคอุตสาหกรรมกับความหลากหลายทางชีวภาพ

ภาคอุตสาหกรรมถือเป็นสาเหตุหลักที่ส่งผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ โดยเกิดจากการใช้บริการของระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติในหลายรูปแบบ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อความหลากหลายทางชีวภาพ ทำลายแหล่งที่...

อ่านต่อ
https://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2019_10/1571126693_6329_M.jpg
เครื่องมือวิเคราะห์ผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจที่มีต่อความหลากหลายทางชีวภาพอย่างง่าย (Business & Biodiversity Check EZ...

เป็นเครื่องมือที่อธิบายให้ผู้ประกอบการธุรกิจ SMBEs ทราบถึง แนวคิด ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้เครื่องมือ Business & Biodiversity Check EZ และประเด็นสำคัญที่ผู้ประกอบการธุรกิจ SMBEs ควรคำนึงถึง รวมถึ...

อ่านต่อ
https://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2019_10/1571126083_2464_M.jpg
การทดสอบการประเมินต้นทุนทางธรรมชาติกับผู้ประกอบการธุรกิจและการประเมินผลกระทบของการดำเนินธุรกิจโรงแรมต่อทุนธรรมชาติ...

สื่ออินโฟกราฟฟิกนี้อธิบายให้ทราบถึงแนวทางการประเมินผลกระทบของการดำเนินธุรกิจโรงแรมต่อทุนธรรมชาติให้อยู่ในรูปตัวเงิน โดยพิจารณาผลกระทบต่อทุนธรรมชาติ 2 ส่วน คือ 1) ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการจัดหาปัจจัยการ...

อ่านต่อ
https://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2019_09/1569481254_4258_M.jpg
Business & Biodiversity Check EZ

ความหลากหลายทางชีวภาพ: ประเด็นสำคัญที่ผู้ประกอบการจากฐานทรัพยากรชีวภาพควรคำนึงถึง(Business & Biodiversity Check EZ)สื่อแอนิเมชั่นนี้จะอธิบายให้ผู้ประกอบการธุรกิจ SMBEs ทราบว่าจะต้องเริ่มต้นทำ...

อ่านต่อ