Infographic

สาระน่ารู้

Infographic
https://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2020_09/1600399619_1274_M.jpg
แยกขยะให้ถูกประเภท

แยกขยะให้ถูกประเภท1. ถังขยะสีเขียว รองรับ (ขยะย่อยสลายได้) คือขยะจำพวกเศษอาหารเศษใบไม้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรสามารถนำไปผลิตเป็นพลังงานประเภทต่างๆ เช่น Biogas Biomass เป็นต้น2. ถังขยะสีฟ้า (ขยะทั่...

อ่านต่อ
https://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2020_09/1600399430_3270_M.jpg
กฎหมายสิ่งแวดล้อมน่ารู้

กฎหมายสิ่งแวดล้อมน่ารู้ 1. กฎกระทรวงเกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย พ.ศ. 2555 “ในสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป กำหนดให้นายจ้างจัดให้มีการอบรม การรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย การดับเพลิง ...

อ่านต่อ
https://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2020_09/1600398549_1173_M.jpg
รายงานผลการจัดซื้อ / จัดจ้าง /บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2563 ของ BEDO...

รายงานผลการจัดซื้อ / จัดจ้าง  /บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2563 ของ BEDO1. ด้านการจัดซื้อสินค้า (30 รายการ) 63.31 % และมูลค่าสินค้า  267,726 บาท 86.86 %2. ด้านการจ้างบ...

อ่านต่อ
https://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2020_09/1600398276_7077_M.jpg
รายงานผลการคำนวณก๊าซเรือนกระจกของ BEDO

รายงานผลการคำนวณก๊าซเรือนกระจกของ BEDO ประจำปีงบประมาณ 2562 บุคลากรจำนวน 99 คน ปล่อยก๊าซเรือนกระจก = 0.7815/ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า/ปีประจำปีงบประมาณ 2563 บุคลากรจำนวน 106 คน ปล่อยก๊าซเรือนกระ...

อ่านต่อ
https://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2020_09/1600398071_4988_M.jpg
มาตรฐาน 5 ส. ภายใน BEDO

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเกณฑ์สำนักงานสีเขียวมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากร พลังงาน และสิ่งแวดล้อมในสำนักงานเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ตอบสนองต่อการดำเนินตามโครงการ “ทำคว...

อ่านต่อ
https://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2020_09/1600397620_9391_M.jpg
นโยบายสิ่งแวดล้อมของ BEDO

ประกาศสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) เรื่อง นโยบายการจัดการสำนักงานสีเขียว ด้วย สพภ. มีนโยบายจัดทำโครงการ“สำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปีงบประมาณ 2563” โดยมีวัตถุประส...

อ่านต่อ
https://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2020_08/1598344165_1792_M.jpg
กล้วยไม้ไทย

กล้วยไม้ไทย ทรัพย์สินชีวภาพที่ทรงคุณค่าและเป็นที่รู้จักกันดีในระดับโลก ทั้งกล้วยไม้พันธุ์ป่าและพันธุ์ลูกผสม มีการสำรวจพบกล้วยไม้ที่มีแหล่งกำเนิดในป่าของประเทศไทยและจำแนกได้รวม 1,224 ชนิด ใน 183 สกุลมี...

อ่านต่อ