กิจกรรมโครงการ SLBT

ลิงค์เว็บไซต์หน่วยงาน

กิจกรรมโครงการ SLBT
https://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2018_03/1522122072_4011_M.jpg
SLBT : “ดอนหอยหลอด-อนาคตที่ยั่งยืนของชุมชน”

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานบริหารโครงการ SLBT (PMU) ได้จัดกิจกรรม “ดอนหอยหลอด-อนาคตที่ยั่งยืนของชุมชน” โดยมีประธานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการฯ เข้าเยี่ยมชมกิจกรรม และมีพันเอกจิระโรจน์ กองวา...

อ่านต่อ
https://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2018_03/1522124450_2737_M.png
การประชุมเขิงปฏิบัติการ

เมื่อวันที่ 18-20 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา สพภ. ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อทบทวนกระบวนการบริหารจัดการด้านแผนงานและงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้โครงการต้นแบบการเสริมสร้างศักยภาพขององ...

อ่านต่อ