กิจกรรมโครงการ SLBT

ลิงค์เว็บไซต์หน่วยงาน

กิจกรรมโครงการ SLBT
https://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2019_05/1556696169_8251_M.png
"ชุมชน 3 น้ำ" ณ คุ้งบางกะเจ้า จ.สมุทรปราการ

น้ำจืด น้ำเค็ม น้ำกร่อย คือ สภาพแวดล้อมของคุ้งบางกะเจ้า ที่เป็นบริเวณที่ราบลุ่ม ตอนล่างของแม่น้ำเจ้าพระยา ลักษณะทางธรรมชาติแตกต่างจากพื้นที่อื่นๆ เป็นที่ราบลุ่มที่มีระดับน้ำทะเลปานกลาง อยู่ใกล้ปาก...

อ่านต่อ
https://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2019_05/1556696380_5698_M.png
"หัวใจ ชุมชน สำเร็จ" ณ ดอนหอยหลอด จ.สมุทรสงคราม

พื้นที่ดอนหอยหลอด จัดเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลสูงบริเวณดอนหอยหลอดและป่าชายเลนเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ต่างๆ เป็นแหล่งรวมของสัตว์น้ำ ทางการประมงที่มีความหลากหลาย สร้างเศรษฐกิจ ...

อ่านต่อ
https://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2018_10/1540976727_3761_M.jpg
มูลนิธิพื้นที่ชุ่มน้ำไทย จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่างและข้อเสนอแนะ...

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา มูลนิธิพื้นที่ชุ่มน้ำไทยได้จัดประชุมรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวดูนก และถ่ายภาพนก ตามแนวชายฝั่งทะเล ภายใต้โครงการศึกษารูปแบบการใช...

อ่านต่อ
https://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2018_10/1540976500_5504_M.jpg
SLBT จัดประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อรายงานความก้าวหน้า

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา สำนักงานบริหารโครงการ SLBT ได้จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการ SLBT เพื่อรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการในระยะครึ่งเทอมแรก (ปี 2560-2561 [กรกฎาคม]) และขอค...

อ่านต่อ
https://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2018_10/1540883153_5842_M.jpg
ลงพื้นที่ประชุมหารือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ติดตามผลและเก็บข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า จังหวัดสมุทรปราการและพื้นที่ดอนหอยหลอด จังหวัดสมุทรสงคราม...

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 คณะทำงาน BEDO ได้ลงพื้นที่เพื่อประชุมหารือกับคุณพิชญ์สินี แก้วรุ่งเรือง ชาวบ้านในพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า จังหวัดสมุทรปราการเรื่องข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ทั้ง 6 ตำบล...

อ่านต่อ
https://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2018_09/1538108148_4192_M.jpg
คณะผู้เชี่ยวชาญจาก GEF และUNDP ได้เดินทางมาติดตาม และประเมินผลการดำเนินการโครงการ SLBT ระยะครึ่งเทอมแรก (2016-2018)...

ในช่วงระหว่างวันที่ 19-27 กันยายน 2561 คณะผู้เชี่ยวชาญจาก GEF และUNDP ได้เดินทางมาติดตาม และประเมินผลการดำเนินการโครงการ SLBT ระยะครึ่งเทอมแรก (2016-2018) โดยได้ลงพื้นที่ และประชุมร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง...

อ่านต่อ
https://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2018_06/1529576062_5220_M.jpg
BEDO ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานถ่ายทำสารคดี ภายใต้โครงการต้นแบบการเสริมสร้างศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันและใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนในภูมินิเวศของประเทศไทย (SLBT)...

ในวันที่ 9 มิถุนายน 2561 BEDO ได้ดำเนินการตามเป้าหมายเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ในการพัฒนาฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างเต็มรูปแบบ ในการสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับทรั...

อ่านต่อ
https://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2018_03/1522141119_8744_M.png
BEDO จัดกิจกรรม “นักล่าขุมทรัพย์ชีวภาพ ดอนหอยหลอด”

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) สพภ. ร่วมด้วย สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย มูลนิธิพื้นที่ชุ่มน้ำไทย ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี และภาควิชาวิ...

อ่านต่อ