BEDO หน้าหลัก

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ

ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ และ ภูมิปัญญาของชุมชนท้องถิ่นอย่างมีระบบและยั่งยืน

อ่านต่อ
01.

พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท ของในหลวง รัชกาลที่ 9 : "...สติ คือความรู้สึกระลึกได้ว่าอะไรเป็นอะไรนั้นสำคัญมาก...

อ่านต่อ
02.

แยกขยะให้ถูกประเภท

อ่านต่อ
03.

คู่มือการปฏิบัติงาน แนวทางการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสุดภาครัฐ พ.ศ. 2560...

อ่านต่อ
ข่าวสารและกิจกรรม
BEDO จัดงานประชุม “ต้นทุนทางธรรมชาติ (Natural Capital Accounting)...สิ่งสำคัญที่ธุรกิจโรงแรมควรคำนึงถึง”
BEDO จัดงานประชุม “ต้นทุนทางธรรมชาติ (Natural Capital Accounting)...สิ่งสำคัญที่ธุรกิจโรงแรมควรคำนึงถึง”...

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 นางจุฬารัตน์ นิรัติศยกุล ผู้อำนวยการ สพภ. เป็นประธานเปิดการประชุม เรื่อง “ต้นทุนทางธรรมชาติ (Natural Capital Accounting)...สิ่งสำคัญที่ธุรกิจโรงแรมควรคำนึงถึง” โดยมีนางสาวณ...

อ่านต่อ
BEDO เข้าร่วมการฝึกอบรม"การปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานจริยธรรม"
BEDO เข้าร่วมการฝึกอบรม"การปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานจริยธรรม"

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563 นางจุฬารัตน์ นิรัติศยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมสัมมนาหลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลักของสำนักงาน...

อ่านต่อ
คณะทำงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สพภ. ได้มีโอกาสต้อนรับทีมงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารจาก องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จ.เชียงใหม่
คณะทำงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สพภ. ได้มีโอกาสต้อนรับทีมงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารจาก องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จ.เชียงใหม่...

"เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 คณะทำงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สพภ. ได้มีโอกาสต้อนรับทีมงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารจาก องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จ.เชียงใหม่ และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานศูนย์ข้อมู...

อ่านต่อ
สพภ. จัดการประชุมคณะทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายใต้โครงการบูรณาการฐานข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อการใช้ประโยชน์
สพภ. จัดการประชุมคณะทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายใต้โครงการบูรณาการฐานข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อการใช้ประโยชน์...

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ สพภ.ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายใต้โครงการบูรณาการฐานข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อการ...

อ่านต่อ
BEDO เข้าร่วมรับฟังเวทีเสวนา “ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จ.นครปฐม"
BEDO เข้าร่วมรับฟังเวทีเสวนา “ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จ.นครปฐม"

BEDO เข้าร่วมรับฟังเวทีเสวนา “ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จังหวัดนครปฐม” ในหัวข้อ การจัดการน้ำเสียชุมชน โดยชุมชน เมื่อวันที่ 14 ก.ย. 63 นายวราวุธ ศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม...

อ่านต่อ
BEDO เข้าร่วมการประชุม “ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน” ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม เร่งแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชน
BEDO เข้าร่วมการประชุม “ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน” ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม เร่งแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชน...

BEDO เข้าร่วมการประชุม “ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน” ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม เร่งแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชน เมื่อวันที่ 14 ก.ย. 63 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็...

อ่านต่อ
BEDO เข้าร่วมเวทีเสวนา “ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จ.กาญจนบุรี”
BEDO เข้าร่วมเวทีเสวนา “ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จ.กาญจนบุรี”

BEDO เข้าร่วมเวทีเสวนา “ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน” ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี เร่งแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชน ภาคเอกชน เมื่อวันที่ 13 ก.ย. 63 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่...

อ่านต่อ
BEDO เข้าร่วมประชุม “ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จ.กาญจนบุรี”
BEDO เข้าร่วมประชุม “ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จ.กาญจนบุรี”

BEDO เข้าร่วมประชุม “ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน” ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี เร่งแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชน เมื่อวันนี้ 13 ก.ย. 63 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็...

อ่านต่อ
BEDO เข้าร่วมการประชุมรวมไทยสร้างชาติในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ 12-14 กันยายน 2563
BEDO เข้าร่วมการประชุมรวมไทยสร้างชาติในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ 12-14 กันยายน 2563...

วันที่ 12 กันยายน 2563 นายวราวุธ ศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุม "ร่วมไทยสร้างชาติ" และรับฟังสรุปสถานการณ์ประเด็นปัญหารวมทั้งกำหนดแนวทางและแ...

อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ดูทั้งหมด
ประกาศราคากลาง
ดูทั้งหมด
ประกาศรับสมัครงาน/ประกาศอื่นๆ
ดูทั้งหมด
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ดูทั้งหมด
ผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน/ประจำปี
ดูทั้งหมด
บทความ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ ยุทธศาสตร์

ส่งเสริมและสนันสนุนการเพิ่มมูลค่าการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่นและธรุกิจชีวภาพด้วยการใช้สหวิทยาการที่เกี่ยวข้อ

อ่านต่อ