สพภ. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการสินทรัพย์ชีวภาพชุมชน (Community Bio Asset Workshop) เรื่อง ความลับทางการค้าของชุมชน (Community Trade Secret)” ครั้งที่ 1 ณ จังหวัดนครราชสีมา

ข่าวและกิจกรรม

13 สิงหาคม 2563

39

สพภ. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการสินทรัพย์ชีวภาพชุมชน (Community Bio Asset Workshop) เรื่อง ความลับทางการค้าของชุมชน (Community Trade Secret)” ครั้งที่ 1 ณ จังหวัดนครราชสีมา

ระยะเวลากิจกรรม : 13 สิงหาคม 2563 - 13 สิงหาคม 2563

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ สพภ. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการสินทรัพย์ชีวภาพชุมชน (Community Bio Asset Workshop) เรื่อง ความลับทางการค้าของชุมชน (Community Trade Secret)” ครั้งที่ 1 ณ จังหวัดนครราชสีมา โดยมีผู้แทนชุมชนภาคอีสานภายใต้การสนับสนุนของ สพภ. ในปีงบประมาณ 2562 เข้าร่วมการประชุม โดยการประชุมครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อ สร้างความรู้ความเข้าใจทรัพย์สินทางปัญญา “ความลับทางการค้าของชุมชน” ซึ่งเป็นเครื่องหนึ่งในการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของชุมชน โดยชุมชนไม่มีค่าใช้จ่าย สามารถดำเนินการได้เอง และเป็นสิทธิตามกฎหมาย โดยใช้โดยใช้มาตรการรักษาความลับทางการค้าและแบบบันทึกแจ้งข้อมูลความลับทางการค้าของชุมชน


ในการจัดการประชุมครั้งนี้ สพภ. ใช้มาตรการการควบคุมโรคเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากโรคโควิด 19 โดยมีจุดบริการล้างมือหรือเจลแอลกอฮอล์ จุดตรวจคัดกรอกวัดไข้ จุดแจกหน้ากากอนามัย และมีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 – 2 เมตร