ประกาศต่างๆ

14 กันยายน 2561

267

ประกาศ : การเลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งป็นเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่พัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ และตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ (ประกาศ ณ วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2561)

ประกาศ : การเลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งป็นเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่พัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ และตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ (ประกาศ ณ วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2561)