ประกาศต่างๆ

14 กันยายน 2561

193

ประกาศ : การเลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มกิจการการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน (ประกาศ ณ วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2561)

ประกาศ : การเลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มกิจการการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน (ประกาศ ณ วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2561)