ประกาศต่างๆ

12 มิถุนายน 2561

142

ราคากลาง : การประเมินผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่มีต่อ ความทนทาน ผลผลิต และสารอาหารสำคัญของข้าวทางการค้าในเขตภูมิภาคภาคเหนือตอนล่าง

ราคากลาง : การประเมินผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่มีต่อ ความทนทาน ผลผลิต และสารอาหารสำคัญของข้าวทางการค้าในเขตภูมิภาคภาคเหนือตอนล่าง