ประกาศต่างๆ

12 มิถุนายน 2561

82

ราคากลาง : การพัฒนาแบบจำลองคู่ควบระหว่างบรรยากาศและดินเพื่อการประเมินสถานการณ์การระบาดของจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคพืชภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ กรณีศึกษานาข้าว (ระยะที่ 2)

ราคากลาง : การพัฒนาแบบจำลองคู่ควบระหว่างบรรยากาศและดินเพื่อการประเมินสถานการณ์การระบาดของจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคพืชภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ กรณีศึกษานาข้าว (ระยะที่ 2)