ประกาศต่างๆ

5 มิถุนายน 2561

165

จัดซื้อจัดจ้าง : ประกวดราคาเช่าระบบแม่ข่ายเสมือนและระบบเชื่อมต่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่ 80/2561 ประกาศ ณ วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2561)

จัดซื้อจัดจ้าง : ประกวดราคาเช่าระบบแม่ข่ายเสมือนและระบบเชื่อมต่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่ 80/2561 ประกาศ ณ วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2561)