ประกาศต่างๆ

25 พฤษภาคม 2561

165

จัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบติดตามและการประเมินผลเชิงยุทธศาสตร์ (KPI) โดยวิธีคัดเลือก (เลขที่ 79/2561 ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561)

จัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบติดตามและการประเมินผลเชิงยุทธศาสตร์ (KPI) โดยวิธีคัดเลือก (เลขที่ 79/2561 ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561)