ประกาศต่างๆ

24 พฤษภาคม 2561

147

จัดซื้อจัดจ้าง : เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เลขที่ 78/2561 ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561)

จัดซื้อจัดจ้าง : เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เลขที่ 78/2561 ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561)