ประกาศต่างๆ

24 พฤษภาคม 2561

107

จัดซื้อจัดจ้าง : (ร่าง) ประกวดราคาเช่าใช้ระบบแม่ข่ายเสมือนและระบบเชื่อมต่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่.../2561 ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2561)

จัดซื้อจัดจ้าง : (ร่าง) ประกวดราคาเช่าใช้ระบบแม่ข่ายเสมือนและระบบเชื่อมต่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (เลขที่.../2561 ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2561)