ประกาศต่างๆ

15 พฤษภาคม 2561

124

รายละเอียดการตอบข้อสอบถาม ตามประกาศประกวดราคา เลขที่ 72/2561 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์เครือข่ายด้านระบบสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

รายละเอียดการตอบข้อสอบถาม ตามประกาศประกวดราคา เลขที่ 72/2561 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์เครือข่ายด้านระบบสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์