ประกาศต่างๆ

11 พฤษภาคม 2561

127

จัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศผู้นะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษา โครงการสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อมูลค่าสมุนไพรจากคุ้งบางกะเจ้า จังหวัดสมุทรปราการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561)

จัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศผู้นะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษา โครงการสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อมูลค่าสมุนไพรจากคุ้งบางกะเจ้า จังหวัดสมุทรปราการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561)