ประกาศต่างๆ

9 พฤษภาคม 2561

133

ราคากลาง : งานเช่าระบบแม่ข่ายเสมือนและระบบเชื่อมต่อ (Cloud Server, External Data Cloud Server, Log Managements, Link MPLS)

ราคากลาง : งานเช่าระบบแม่ข่ายเสมือนและระบบเชื่อมต่อ (Cloud Server, External Data Cloud Server, Log Managements, Link MPLS)