ราคากลาง : งานจ้างที่ปรึกษาการพัฒนาหีบห่อ/บรรจุภัณฑ์ สินค้าชุมชนตามหลักการ BEDO Concept

ประกาศต่างๆ

5 กรกฎาคม 2564

131

ราคากลาง : งานจ้างที่ปรึกษาการพัฒนาหีบห่อ/บรรจุภัณฑ์ สินค้าชุมชนตามหลักการ BEDO Concept

ราคากลาง : งานจ้างที่ปรึกษาการพัฒนาหีบห่อ/บรรจุภัณฑ์ สินค้าชุมชนตามหลักการ BEDO Concept