ราคากลาง : จ้างที่ปรึกษาการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ของสนง.

ประกาศต่างๆ

30 เมษายน 2564

53

ราคากลาง : จ้างที่ปรึกษาการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ของสนง.

ราคากลาง : จ้างที่ปรึกษาการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ของสนง.