จัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2/2564 (เดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564) (ประกาศ ณ วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2564)

ประกาศต่างๆ

21 เมษายน 2564

53

จัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2/2564 (เดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564) (ประกาศ ณ วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2564)

จัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2/2564 (เดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564) (ประกาศ ณ วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2564)