ราคากลาง : ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ระหว่างเดือนธันวาคม 2563 ถึงเดือนกันยายน 2564) สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

ประกาศต่างๆ

26 ตุลาคม 2563

71

ราคากลาง : ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ระหว่างเดือนธันวาคม 2563 ถึงเดือนกันยายน 2564) สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

ราคากลาง : ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  (ระหว่างเดือนธันวาคม 2563 ถึงเดือนกันยายน 2564) สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)