จัดซื้อจัดจ้าง : ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ระหว่างเดือนธันวาคม 2563 ถึงเดือนกันยายน 2564) สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกาศ ณ วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2563)

ประกาศต่างๆ

26 ตุลาคม 2563

46

จัดซื้อจัดจ้าง : ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ระหว่างเดือนธันวาคม 2563 ถึงเดือนกันยายน 2564) สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกาศ ณ วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2563)

ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ระหว่างเดือนธันวาคม 2563 ถึงเดือนกันยายน 2564) สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกาศ ณ วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2563)