ราคากลาง : การเช่าสถานที่เก็บเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 ไปพลางก่อน

ประกาศต่างๆ

30 กันยายน 2563

87

ราคากลาง : การเช่าสถานที่เก็บเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 ไปพลางก่อน

ราคากลาง : การเช่าสถานที่เก็บเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 ไปพลางก่อน