จัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดวางระบบการควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยงของ สพภ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศ ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2563)

ประกาศต่างๆ

31 สิงหาคม 2563

95

จัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดวางระบบการควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยงของ สพภ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศ ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2563)

จัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดวางระบบการควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยงของ สพภ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศ ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2563)