ราคากลาง : จัดหาสถานที่เช่าจัดงานรณรงค์สร้างการรับรู้ เผยแพร่การดำเนินงานพื้นที่สีเขียวนอกเขตอนุรักษ์

ประกาศต่างๆ

11 สิงหาคม 2563

118

ราคากลาง : จัดหาสถานที่เช่าจัดงานรณรงค์สร้างการรับรู้ เผยแพร่การดำเนินงานพื้นที่สีเขียวนอกเขตอนุรักษ์

ราคากลาง : จัดหาสถานที่เช่าจัดงานรณรงค์สร้างการรับรู้ เผยแพร่การดำเนินงานพื้นที่สีเขียวนอกเขตอนุรักษ์