ประกาศ : รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการแผ่นดิน

ประกาศต่างๆ

21 กรกฎาคม 2563

867

ประกาศ : รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการแผ่นดิน

ด้วยคณะกรรมการสรรหาผู้ตรวจการแผ่นดินได้มีมติให้เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการแผ่นดินตามมาตรา  ๘ (๑)  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินพ.ศ. ๒๕๖๐ (แทนตำแหน่งที่ว่างจำนวน  ๒  ตำแหน่ง)  จำนวน  ๒  คน ตั้งแต่วันที่  ๒๐ กรกฎาคม  ๒๕๖๓  ถึงวันที่  ๒๑ สิงหาคม  ๒๕๖๓ (ในวันและเวลาราชการ)  โดยให้ผู้สมัครมายื่นแบบใบสมัครด้วยตนเอง ณ จุดรับสมัคร  สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา  บริเวณห้องโถง  ชั้น ๑  อาคารสุขประพฤติ  ถนนประชาชื่น  เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร


รายละเอียดและแบบฟอร์มการสมัครอื่นๆ