ประกาศ : รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บุคคล กลุ่มกิจการอำนวยการ (ประกาศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563)

ประกาศต่างๆ

30 มิถุนายน 2563

416

ประกาศ : รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บุคคล กลุ่มกิจการอำนวยการ (ประกาศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563)

ประกาศ : รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บุคคล กลุ่มกิจการอำนวยการ (ประกาศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563)