ราคากลาง : จ้างที่ปรึกษาการขับเคลื่อนการดำเนินงาน PES เพื่อยกระดับเป็นเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ และ/หรือการเงินในการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ

ประกาศต่างๆ

28 พฤษภาคม 2563

200

ราคากลาง : จ้างที่ปรึกษาการขับเคลื่อนการดำเนินงาน PES เพื่อยกระดับเป็นเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ และ/หรือการเงินในการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ

ราคากลาง : จ้างที่ปรึกษาการขับเคลื่อนการดำเนินงาน PES เพื่อยกระดับเป็นเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ และ/หรือการเงินในการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ