จัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องเก็บอุปกรณ์เครื่องแม่ข่าย (Server) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2563)

ประกาศต่างๆ

19 พฤษภาคม 2563

21

จัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องเก็บอุปกรณ์เครื่องแม่ข่าย (Server) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2563)

จัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องเก็บอุปกรณ์เครื่องแม่ข่าย (Server) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2563)