จัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษานำร่องพื้นที่บริการระบบนิเวศเกษตร ตามบริบทของคุ้งบางกะเจ้า...

ประกาศต่างๆ

19 พฤษภาคม 2563

15

จัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษานำร่องพื้นที่บริการระบบนิเวศเกษตร ตามบริบทของคุ้งบางกะเจ้า...

จัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษานำร่องพื้นที่บริการระบบนิเวศเกษตร ตามบริบทของคุ้งบางกะเจ้า ขับเคลื่อนการดำเนินงานอนุรักษ์ฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพพื้นที่บางกะเจ้ามีส่วนร่วมให้เป็นพื้นที่สีเขียวในเมืองอย่างยั่งยืน ด้วยหลักการ Bio Offset โดยวิธีคัดเลือก (ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2563)