ราคากลาง : จ้างที่ปรึกษา ประเมินผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานของสนง.

ประกาศต่างๆ

13 พฤษภาคม 2563

271

ราคากลาง : จ้างที่ปรึกษา ประเมินผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานของสนง.

ราคากลาง : จ้างที่ปรึกษา ประเมินผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานของสนง.