ราคากลาง : งานจ้างปรับปรุงห้องเก็บอุปกรณ์เครื่องแม่ข่าย (Server) ของสำนักงานฯ

ประกาศต่างๆ

24 เมษายน 2563

67

ราคากลาง : งานจ้างปรับปรุงห้องเก็บอุปกรณ์เครื่องแม่ข่าย (Server) ของสำนักงานฯ

ราคากลาง : งานจ้างปรับปรุงห้องเก็บอุปกรณ์เครื่องแม่ข่าย (Server) ของสำนักงานฯ