ราคากลาง : การสำรวจข้อมูลและแปรค่าความสมบูรณ์ของพื้นที่สีเขียวนอกเขตอนุรักษ์ (ชุมชนไม้มีค่า-ป่าครอบครัว) 4 ภูมิภาค ด้วยวิธีคัดเลือก

ประกาศต่างๆ

22 เมษายน 2563

70

ราคากลาง : การสำรวจข้อมูลและแปรค่าความสมบูรณ์ของพื้นที่สีเขียวนอกเขตอนุรักษ์ (ชุมชนไม้มีค่า-ป่าครอบครัว) 4 ภูมิภาค ด้วยวิธีคัดเลือก

ราคากลาง : การสำรวจข้อมูลและแปรค่าความสมบูรณ์ของพื้นที่สีเขียวนอกเขตอนุรักษ์ (ชุมชนไม้มีค่า-ป่าครอบครัว) 4 ภูมิภาค ด้วยวิธีคัดเลือก